ดวงชะต าพุ่ งแ ร ง เกณฑ์รับโชคใหญ่ ทำอะไรก็ดีไปทุ กอย่ าง

ดวงชะต าพุ่ งแ ร ง เกณฑ์รับโชคใหญ่ ทำอะไรก็ดีไปทุ กอย่ าง

 

1.ค น ที่ เ กิ ดวันเสาร์

รักอิสระเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่จุกจิกเรื่องมาก สำหรับในเรื่องการงานคุณ อ ย ากจะทำงานแบบอิสระ

ไ ม่ ต้ อ งมีใครมาบั งคับซึ่งแปลกมากเ พ ร า ะ ห า กยิ่งบั งคับคนเกิดวันเสาร์ ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ที่อ ย ากทำงาน

เดี๋ยวจะทำเองคุณเป็นคนนิสัยดีหมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งแ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

2.ค น ที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง และเข้าใจย ากมากที่สุดในบร รดาเจ็ดวันเกิด คุณมักจะมีมุมลึ ก ลั บ ที่คน ร อ บ ข้างไม่รู้

คุณเป็นคนเพื่อนเยอะแต่กลับขี้เหงา ทั้งๆ ที่มีคนอ ยู่รอบก าย แต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้แถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหาก

ตัวตนจริงๆ กับสิ่ง ที่ แ ส ด งออ กนี้  หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งแ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

3.ค น ที่เกิ ดวันอังคาร

เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิดวันจันทร์แล้ว จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน จะ มี เ ส น่ห์ที่หน้าต า

แต่คนวันอังคารหน้าต าธร รมดาพอไปวัดไปวาได้ แต่คารมนี้ชนะข า ดลอ ย เข้าตำราที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง

ความจริงคนเกิดวันอังคาร เป็นคนที่พูดจาสุภาพ หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งแ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

4.คนที่เกิ ดวันพุธ

เป็นคนที่มีสติปัญญ า หลักแ ห ล มเฉลียวฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใด ด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านนั้นไปเลย

เ ป็ น ค น ที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เสมอตลอด คุณเป็นคนที่แก้ปัญห าเก่งมาก ไม่ว่าปัญห าจะเล็ก หรื อ ใ ห ญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

คุณเป็นคนเก่งมากจ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ นอ กจากคุณทำตัวของคุณเองคุณเป็นคนเพื่อนเยอะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งแ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

ที่มา kasetpost.com

Related posts