คาถาขอล าภ เรียกทรัพย์ พระสิวลี โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก

คาถาขอล าภเรียกทรัพย์ พระสิวลี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก

 

อีกหนึ่งบทความดีๆ พระอรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคล าภ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด พระสิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค

มหาล าภ บูช าเพื่อการเงินไ ห ลมาเทมา พร้อมรับความร่ำรวย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอย่ างรวดเร็ว เราจึงควรบูช า “พระสีวลี”

เป็นประจำ…

กราบบูช าพระสิวลีแล้วชีวิ ตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอก

ของพระพุทธเจ้า พวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกก ร ด สะพายบ าตรบ้าง

สะพายย่ามเครื่องอั ฐบริข ารบ้าง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีล าภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

คาถานี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุส า นไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอล าภจากพระสิวลีแบบได้ผลเร็วนั้น

เ ค ล็ ดลำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การส ว ดนั้นต้องครบ 5 จบในการส ว ดต่อหนึ่งครั้ง

คำอธิฐานขอล าภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสๅนไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูช าขอล าภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ดังนี้

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา ๖ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา ๑๕ จบ)

ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา ๘ จบ)

ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยๅทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา ๑๗ จบ)

ทิตติตถะภะเวราชา ปิยๅจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา ๑๙ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยๅทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา ๒๑ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยๅทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ

อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ (ให้ภาวนา ๑๐ จบ)

ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การส วดพระคาถาสีวลีระจำวัน ถ้าส วดได้ทุกวันจนครบทั้ง ๗ วันก็ยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอล าภเป็นพิเ ศ ษ อาทิจะติดต่อการธุรกิจ

สำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็ส ว ด คาถาบูช าพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงส วด คาถาขอล าภพระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวัน

ของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหั วใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ช าลีติ ปะสิทธิลาภา” ถ้าจะให้ดี

ควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือส วดก่อนนอนทุกคืน ตามกำลังวัน ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิต

ปรารถนา จะเป็นเมตต ามหานิยม ทางทำราชการ ดีนัก ค้าขายก็ดี ให้อาราธนานำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่าย ทางล าภต่างๆ

ช่วยให้ราศีที่เ ศ ร้ าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้นยังปัดเป่าเ ค ร าะห์โ ศ กโ ร คภั ย คุ้มครอง ภยั นต ร ายต่างๆป้องกันศั ต รูทั้งป ว ง

เครดิต : siamama.com

Related posts