มหาเศรษฐีพันล้านละทางโลกทิ้งสมบัติมากมายบวชที่ทุรกันดาร ให้ที่ดินสร้างวัดกว่า ๓๒๗ ไร่

มหาเศรษฐีพันล้านผู้ใจบุญ ละทางโลก ทิ้งสมบัติมากมาย เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์บวชที่ทุรกันดาร ให้ที่ดินสร้างวัดกว่า ๓๒๗ ไร่

 

เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า เฉลียว คงตุก โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม

เจ้าของห้างดัง The mall หันหลังให้ทางโลก บวชเป็นพระภิกษุวัดในถิ่นกันด าร ช่วยเหลือตัวเองทุ กอย่ าง โมทนาสาธุ

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้ค้นพบความสุ ขที่แม้จริง ที่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ บริวาร เงินทองมากมาย ตั ดสินใจหันหลังให้ทางโลก

ละทิ้งทรัพย์สบัติมากมาย เพื่อบวชเป็นพระภิกษุในวัดที่กันด าร ต้องดูแลตัวเองทุ กอย่ าง ทำทุ กอย่ างด้วยตัวท่านเอง

เส้นทางแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าน่าจะคือความสุ ขบริสุทธิ์ที่แท้จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Winvestment ซึ่งเป็น Holding Company ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ และธุรกิจโรงแรม

และท่าจอดเรือ ได้แก่ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ท่าจอดเรือยอชต์ เฮเว่น ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ส่วนธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร ได้แก่

ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองธุรกิจการผลิต บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และ ท่าเรือน้ำลึ กสงขลา และภูเก็ต

เมื่อครั้งปี ๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และเครือญ าติ ขอบริจา ค ที่ดิน ๓๒๗ ไร่ ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออกเพื่อ

ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ของคุณวิศ าล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้จากไป

ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ

ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้น

เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่ างสูง ต่อประเทศช าติ ต่อพระพุทธศาสนา และประช าชนทั่วไป นอกจากนี้ได้มีการ

สร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวัดโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้บ ริ จ า คแล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง

ขอขอบคุณข้อมูล onab thodsanon

Related posts