ราศีนี้เตรียมเริ่มต้นชีวิ ตใหม่ มีคนคอยช่วยเหลือ มีเกณฑ์รับเงินแสนเงินล้าน

ราศีนี้เตรียมเริ่มต้นชีวิ ตใหม่ มีคนคอยช่วยเหลือ มีเกณฑ์รับเงินแสนเงินล้าน

 

1. ร าศีกุมภ์

มาปี 2563 นี้ทุกอย่ างกำลังจะเดินไปในทิสทางที่ดีขึ้น ด ว งค่อย ขยับใกล้เข้าหาความสำเร็จ ด ว งชะต าท่านจะได้ลาภลอย

อย่ างไม่ค าดฝันความฝันเกี่ยวกับงูใหญ่หรือพญานาคจะให้โชคใหญ่จะได้ถอยรถป้ายแดงแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เกิดราศีกุมภ์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่ างใครเขา แนะนำให้หมั่นใส่บ าตรช่วงเช้าในวันพุธให้บ่อย เพื่อสะสมบุญ

บารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น

2. ร าศีเมษ

ขอให้คุณเตรียมตัวรับสิ่งดี ที่กำลังจะเกิ ด ขึ้นในปี 2563 ไว้ได้เลยเพราะสิ่งใดที่เคยทำให้คุณขุ่ นข้ อ งหมองใจไม่ว่าจะเป็น

เ รื่ อ งงานเ รื่ อ งเงินก็จะหายไปเป็นป ลิ ดทิ้ง และความสำเร็จสมหวังจะเข้ามาแทนที่ แถมความสำเร็จจะเกิดขึ้น ฐานะทาง

การเงินของคุณดีขึ้นมากเพราะมีแนวโน้มที่จะมีง า น ใ หม่ และมีโอกาสดี เข้ามาในชีวิ ตทำให้คุณมีเกณฑ์ได้รายได้ก้อนโต

จากการทำธุร กิ จแบบชนิดที่นับเ งิ น กั น ไ ม่ ห วั่นไม่ไหวกันเลยทีเดียว โดยรวมก็ถือว่าเงินทองมาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องลำบ าก

และไม่มีอุปส ร รคเหมือนช่วงก่อนจับชี พจรความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่หลังจากที่โสดมาสักพัก โดยคน

ที่คุณจะได้พบรักในครั้งนี้จ ะ เ ป็ น ค นดีมีความสามารถแถมโปรไฟล์ดีอีกต่างหาก ถ้าคุณลองเปิดใจคบหาดูก็ไม่เ สี ย ห า ย

อะไร ค ว า มสั ม พั นธ์ดำเนินไปได้อย่ างราบรื่นดีมีแต่ความสุ ข และต่างคนต่างเข้าใจกันเป็นอย่ างดีแ ถ ม ค อ ย ช่วยเหลือ

ผลักดันกันและกันให้ประส บความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกต่างหาก สาธุ

3. ร าศีกันย์

ด ว งชะต าโดยรวมของชาว ร าศีกันย์ค่อนข้างโดดเด่นมาก หากตอนนี้คุณคิดหวังอย า กจะทำอะไรหรือตอนนี้หากคุณทำอะไรอยู่

ก็ ข อ ให้ ลงมือทำต่อไป เพราะความสำเร็จจะเกิ ด ขึ้นแน่ ในช่วงปี 2563 หากทำงานในองค์กรจะมีแนวโน้มที่ความสามารถของคุณ

จ ะ โ ด ดเ ด่นกระแ ท กต าของใครหลายคน โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ชื่นชมในผลงานของคุณ เพราะฉะนั้นหากคุณตั้งใจทำงานต่อไป

ก็ มี โ อ กาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีหน้า ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสเปรี้ยงปร้างรับทรัพย์รั วๆเ ป็ น ปีทองสำหรับชาว

ร าศีกันย์ เพราะเป็นปีที่คุณมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ มีเงินทองไหลมาเทมา ทั้งล าภที่ได้จากการทำงานแ ล ะ มี โอกาสได้ล าภลอย

อีกด้วย ส่วนในเ รื่ อ งของทรัพย์สินชาว ร าศีกันย์มีแนวโน้มที่จะมีทรัพย์สินมากขึ้นอาจจะเป็นบ้าน รถ หรือที่ดิน

คนโสดอาจมีโอกาสได้พบรักกับคนดีที่ในปีนี้ แต่อาจจะต้องรอสักนิดเพราะด ว งมีโอกาสได้พบรักในช่วงปลายปี

คือชาว ร าศีกันย์ช่วงนี้พรั่งพร้อมไปด้วยหน้าที่การงานและฐานะทางการเงิน เรียกได้ว่าพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์

กับใครสักคนซึ่ ง ค น ที่จ ะ เข้ ามาในชีวิ ตคุณนั้นจะเป็นคนที่จริงใจ และอย า กจะสานสัมพันธ์กับคุณจริง ไม่ใช่ความรักแบบ

เล่น เหมือนที่ผ่านมา

4. ร าศีพฤษภ

ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ในปีนี้เอ า ช้ างมาหยุดก็ฉุ ดไม่อยู่ ด ว งชะต าพุ่ งทะย านฟ้า เฮง ตั้งแต่ต้นปี ด ว งชะต าท่าน

จะได้ล าภลอยอย่ างไม่ค าดฝันด ว งโชคล าภจากตัวเลขจะให้โชค ความฝันเกี่ยวกับสิ่งของห าย รถห าย กระเป๋าตังค์ห าย

จะให้โชคใหญ่สังเกตุป้ายทะเบียนรถดียิ่ ง ร ถ ที่หายเป็นสีแดงจะมีโอกาสสูงมากและไม่จำเป็นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่เราใช้จริง

มีโอกาสได้จับเงินล้าน มีเงินใช้ห นี้ใช้สินหมดภาระการ เ งิ น มีเงินถอยรถใหม่ มีเงินดาวน์บ้านสมใจอย า ก แนะไว้สำหรับท่าน

ที่ทำบุญมาน้อย เกิ ด ร าศีพฤษภเหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่ างใครเขาแนะนำให้ไปทำบุญโ ล งศ พ จะดีกับ

ตัวท่านมากนักแลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น

อ่ า น แ ล้ ว ดีแ ช ร์เก็บไว้นะเป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่าน

ประส บพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิ ตโชคล าภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

ที่มา kasetpost.com

Related posts