แก้ตามตำราโบราณ ใครที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เงินไม่พอใช้ ติดขั ด ลองทำตามดู

แก้ตามตำราโบราณ ใครที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เงินไม่พอใช้ ติดขั ด ลองทำตามดู

 

การเอาเปรียบใครมา เป็นวิบ ากก ร ร ม หาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่าย

ทำอะไรติดขั ดไม่ราบรื่น พบกับอุปส ร ร ค ต่ า งๆ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น หยิบจับอะไรเป็นเ สี ย ห าย

ไ ร้ คน ช่ ว ย เ ห ลื อมองไปทางไหนก็มืดมน วันนี้เราได้นำวิธีแก้ก ร ร มมาให้ได้ดูกัน สำหรับหลาย ๆ ค นที่ ยังไม่รู้

1. บ า ต รพระในบ าตร ให้ใส่ข้าวส า ร ชนิดที่ดีที่สุด

ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบ าตรด้วย ไม่งั้น เวลาพ ร ะเปิดฝาบ าตรข้าวส า รจะหก

เก็บลำบ าก อ า นิ สงส์ที่จะได้รับ ได้อ านิส งส์ กินไม่หมด ไม่อดอย าก เรื่องทำมาหากินเลย

เพราะพ ร ะ ท่านได้ใช้บิณฑบ าตร ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บ าตร เราจะไ ด้ ทั้ ง ห ม ด

ข้าวส า รในบ าตร จะได้ใช้ห นี้ ก ร ร ม ให้น า ยเ วร ที่เขาจอง เ ว ร เ ร า ข้าว ส า ร ห นึ่ งเม็ด คูณอ านิส งส์

ในพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ได้อ านิส งส์ คืนมาเป็นล้านๆ เม็ด ต่อ ข้าวส า ร 1 เม็ด จึงใ ช้ ห นี้ ก ร ร มได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว

2. ทำซุ้ ม ป ระตู วัด หรือ ป้ายบอกทางไปวัด

3. ทำบุ ญ ที่ ห นุ นขึ้นที่สูง

เช่น แท่นประทับพ ร ะ พุ ท ธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อส าด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน

4. ชำร ะ ห นี้ ส ง ฆ์ ที่ให้ทำใน 3 หัวข้อ ข้ า ง ต้น

เพราะ บางท่าน ก ร ร ม เ ก่ าห นั กมากๆ แก้แบบทั่วๆ ไปไม่ได้ ต้องแก้ด้วยการกระทำเห ล่ า นี้

ห า ก ไ ม่แก้ ก็จะห นั ก ไป จ น วั น ต า ย จะมีเงินมาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่

ก็ จ ะพ ล า ด ไปทุกๆ ทีลองทำดู ไม่เ สี ย หาย ก ร ร ม หากแก้ถูกจุด มันก็ห ลุ ดชีวิ ตจะดีขึ้น

ที่มา kasetpost.com

Related posts