“น้องอิงค์” เด็กที่เข้าป.ตรีตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้ทุนเรียนป.เอกด้วยวั ยเพียง 18

Posted by

“น้องอิงค์” เด็กที่เข้าป.ตรีตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้ทุนเรียนป.เอกด้วยวั ยเพียง 18

อีกหนึ่งแ ร งบั นด าลใจของคนรุ่นใหม่ และความภาคภูมิใจของการศึกษาไทย วันนี้ปริญญ าชีวิ ตก็มีเรื่องราวดีๆ

มาฝากเพื่อนๆ กันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆ หลายคนคงเคยได้ยิน หรือได้อ่านข่าวเด็กหญิงที่ได้รับการคัดเลือก

เข้ามหาวิทย าลัยตั้งแต่อายุ 14 มาบ้างแล้ว ซึ่งหลายคนเ ถี ย งหั วช นฝ าเลยว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก”

เด็กอายุ 14 จะไปเรียนป.ตรีได้อย่ างไรกัน แต่ในยุคที่ประเทศเราเปิดกว้าง เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะ

และเป็นเรื่องจริงด้วย “น้องอิงค์” เด็กหญิงที่เข้ามหาวิทย าลัยตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน

เรียนต่อปริญญ าเอกมหาวิทย าลั ยระดั บโลก ด้วยวั ยเพียง 18 ปี น้องอิงค์จบการศึกษาปริญญ าตรี

คณะวิศวก ร ร มคอมพิวเตอร์ที่ SIIT มหาวิทย าลัยธรรมศ าสตร์ โดยใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี

ด้วยเ กี ย รตินิยมอันดั บ 1 หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญ าโทด้าน Computer Science ที่ University of Edinburgh

และจะสำเร็จการศึกษาปริญญ า โทในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ขณะกำลังศึกษาปริญญ าโท ทางมหาวิทย าลัย

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปริญญ าโท 1 ปี + ปริญญ าเอก 3 ปี ด้าน Biomedical AI

จำนวน 12 ทุน เป็นทุนของ UK students 6 ทุน ส่วนอีก 6 ทุน เป็นทุนของ EU students และ International students

ทุนการศึกษานี้ครอบค ลุ มค่าเทอมทั้งปริญญ าโท 1 ปี +ปริญญ าเอก 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง

รวมถึงค่าที่พักและค่าดำรงชี พ ซึ่งน้องอิงค์เองมีความสนใจด้าน Biomedical AI อยู่ก่อนแล้ว และมีผลงานตีพิมพ์

ระดั บนานาช าติในด้านนี้อยู่หลายงาน จึงได้ทำการสมัครแข่งขันและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษานี้

นับว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยที่น้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งถือเป็น 1 ใน 6 ของทุนการศึกษาที่มี

การแข่งขันที่สูงมากจากทั่วโลก University of Edinburgh, United Kingdom ถูกจัดอันดั บโดย QS Global World Rankings

ปี 2022 ให้อยู่ในอันดั บที่ 16 ของโลก และถือว่าเป็น Public Research University แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

มีผลงานทางวิ ช าการด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา (over all) ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011-ค.ศ.2021

รวมเวลาทั้งสิ้ น 10 ปี) เป็นอันดั บ 1 ของ UK และเป็นอันดั บ 5 ของ EU (เป็นข้อมูลจาก CS Rankings: Computer Science Rankings)

ภาพผลงาน 1

ภาพผลงาน 2

ภาพผลงาน 3

ภาพผลงาน 4

ภาพผลงาน 5

ขอแสดงความยินดีกับน้องอิงค์และครอบครัวด้วยนะคะ