พระราหูย้ายเข้าดวงเฮงยืนหนึ่งจนหมอดูทัก ชีวิ ตจะมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง

พระราหูย้ายเข้าดวงเฮงยืนหนึ่งจนหมอดูทัก ชีวิ ตจะมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง

 

อ าจ ารย์คฑา ชินบัญชร ได้โพสในเฟสบุ๊ก “คฑา ชินบัญชร” ว่า พ ร ะ ราหู เป็นอ สู รและเทวดานพเ ค ร าะห์องค์หนึ่ง

ตามคติของศ าสนาฮินดูและศา สนาพุทธ แต่ในทางดาราศ าสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล

แต่เป็นจุดตั ดข าขึ้นระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตั ดนี้อยู่ในระนาบเดียวกัน

ก็จะเกิดปราก ฏการณ์สุริยุป ร าคา-จันทรุป ร าคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

พระราหูในพุทธศ าสนา คัมภีร์อน าค ตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพย ากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

10 พ ร ะ องค์ ในอนาคตให้แ ก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไ ต ร ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

เป็นปฐมที่ 1 และอสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารทะ

ดาวราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคล าภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ

เป็ น กา รเตือนสติตัวเองให้ร ะ มั ดร ะ วั ง ความคิดและการตั ดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม

ค ว ร ใ ช้ส ติ ปัญญ าเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิ ตของเรามีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและความสำเร็จ

2 ราศี ที่มีด ว ง เ ฮ ง ยื นห นึ่ ง ได้แก่

1. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน ธุรกิจ การเงิน การเดินทาง ได้แก่ “ราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)”

นอกจากนั้น อาจารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พ ร ะ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พ ร ะ

ข อ พ ร จ ากเ จ้ า พ่ อกวนอู และ ทำบุญกับผู้พิก าร จะเสริมด ว ง เสริมพลังบวกสุดๆ

2. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน การเงิน และ โชคลา ภ ได้แก่ “ราศีมิถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.)”

นอกจากนั้น อ าจ ารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พ ร ะ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พ ร ะ

ข อ พ ร จ ากเจ้าพ่อเสือ และ ทำบุญกับเ ด็ ก กำพ ร้ า จะเสริมด ว ง เสริมพลังบวกสุดๆเช่นกัน

ที่มา kasetpost.com

Related posts