รักตัวเอง เมตต าตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง หลวงปู่ศรี มหาวีโร

รักตัวเอง  เมตต าตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง

 

ใครละเป็นผู้รู้ ใจดวงเดียวนั่นแหล่ะเป็นผู้รู้ ไม่ใช่ผู้อื่น ไมใช่ของที่มีขายซื้อได้ ของเหล่านี้หาซื้อไม่ได้

ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เป็นสิ่งที่ผู้อย ากได้ต้องประพฤติปฏิบัติเอา

“ต้องบำรุงเ ห ตุเอา ต้องพ ากเพียรเอา” จะไปคอย เอาช าติใด ภพใด “หรือจะไปคอยพระศรีอาริยะเมตตรัย

เมื่อไรละท่านจึงจะลงมา” ต า ยสักล้านช าติก็ยังไม่ถึง ถ้าพูดถืงตำนานท่าน

ฉะนั้น “เราจะเอาอย่ างไรก็เอาเ สี ยในระยะนี้” ถ้าหากเราพ ากเพียรด้นคิดพินิจพิจารณา ค้นคว้าเอาในช าติป้จจุบัน

“จะได้ไปก่อนท่านที่สำเร็จอนาคามีในครั้งพุทธกาล” พวกนั้นยังต กค้ างอยู่ไม่น้อย หลายกั ป

“นี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นับว่ามืโชคมาก” ถ้าได้พินิจพิจารณาแก้จิตใจให้ดีได้ไปก่อนท่านเหล่านั้น

“ท่านเหล่านั้นยังค้างอยู่ในพรหมโลก ในสุทธาวาสมหาพรหม”

แต่ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าได้อะไรไม่ได้อะไรบางคน “ให้แก้เอาเ สี ย หากสงส ารตนเอง เมตต าตัวเอง

รักตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง” ถ้าไม่แก้ปล่อยให้มันอำอยู่ อย่ างนั้น “ก็เหมือนทำล ายตนเองนั่นแหล่ะ

“วีระปฏิปทา มหาวีโร”

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

Related posts