อานุภาพใหญ่ยิ่ง สวดบท อิติปิโส ถอยหลัง ดวงไม่ดี ดวงต ก ดวงถึงฆ า ต บทเดียวเอาอยู่

อานุภาพใหญ่ยิ่ง สวดบท อิติปิโส ถอยหลัง ดวงไม่ดี บทเดียวเอาอยู่

 

บท อิติปิโส ถอยหลัง เมื่อสมัยพุทธกาล มีเหล่าพระสงฆ์อยู่กลุ่มหนึ่งได้ออกธุดงค์ไปในป่าเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่า ที่ว่ากันว่า

ไม่มีนักบุญท่านใดอยู่ได้นาน เพราะมักจะมีเหล่าอ สู ร ก า ยมาห ล อ กห ล อ น ให้ตบะพั งจนสติแ ต กอยู่ร่ำไป

พระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ปั ก ก ร ด และจำศีลอยู่ที่นั่น ซึ่งมีกันทั้งหมด 8 องค์ ตกกกลางคืน เหล่า อ สู ร ก า ยก็ออกฤ ทธิ์

ทั้งหัวเราะทั่วหุ บเขา ทั้งแปลงเป็นผี ค วั กไ ส้พุ ง ต า ถ ล น

ทั้งหมดกลัวสุดขี ดแต่ได้ตั้งสติและสวดมนต์ โดยเฉพาะอิติปิโส แต่พอสวด อ สู รก า ยกลับกลายร่ า งเป็นยั กษ์โล้น(ร่ างแท้ๆ)

ปัดก ล ดกระเด็นไปคนละทิศละทาง ทั้งหมดทุ กท่านโกย..โกยเถอะโยม..ม และนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า ได้ให้บทสวด อิติปิโส แต่ให้สวดถอยกลับ เพื่อไปป ล ดปล่อยยั กษ์ตนนั้นที่ห ว งที่ เหล่าพระสงฆ์เหล่านั้น

ก็กลับไปที่เดิม ตกกลางคืน มาอีกหนักกว่าครั้งที่แล้วทั้งพ ายุ***ฝนทั้งฟ้าผ่ า และมันกำลังจะกระทื บไปที่เหล่าพระสงฆ์

กลุ่มนั้น ทั้งหมดห้อมล้อมและท่อง อิติปิโส ถอยหลัง ยั กษ์ตนนั้น ป ว ดหั วท ร ม า นอย่ างแ ร ง จนต้องอ้อนวอนให้พระสงฆ์

กลุ่มนั้นหยุดท่องคาถานี้ หัวหน้าคณะได้ให้ยั กษ์สาบ านด้วยวาจาสั ตย์ว่าต้องไม่ทำร้ ายใครอีก และต้องจำศีลเพื่อให้ห ลุ ดพ้น

จากวัฏสงส ารที่เป็นอยู่นี้ ยั กษ์จึงตกลง..และในที่สุดก็มาเป็นบทคาถาบทหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองผู้สวด แล้ว ยังป้องกันภั ย

อันต ร า ยทั้งหลาย ยามจำเป็นต้องพักในที่ที่เราไม่คุ้นเคย…

คาถาบทนี้มี56ตัว ให้ภาวนา3 หรือ 7คาบ ก่อนออกเดินทางไปส ารทิศใด ๆ จะแ ค ล้ วค ล า ดป ร าศจากทุ กภั ยพิบั ติทั้งป ว ง

หากภาวนาได้ครบ108คาบ ติดต่อกัน จะมีตัวเบา เดินตัวปลิว เสกหรือสะเ ด าะเ ค ร าะห์ สะเ ด าะกุญแจ หรือโ ซ่ต ร วน

ของจองจำทั้งป ว งได้สิ้ น

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา

นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ

สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ

นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ

สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ช า

วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ

อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ ฯ

สิทธิการิยะพระอิติปิโสถอยหลังผู้ใดเล่าไว้คุ้มได้มากครันศั ต รูนึกหวังมิได้กล้ำก ร า ยเป็นเสน่ห์แ ก่เขา

เข้าหาเจ้านายท้าวพระย าทั้งหลายมีจิตเมตต าป ร ารถนาสิ่งใดนึกไว้ในใจดังคิดอย่ าได้แคลงจิตคิดไปสู่อื่น

ฝู งคนทั้งพื้นคงจะบูช าพระคาถานี้อุปเท่ห์พิธีเหลือจะพรรณนาป ลุ กเ ส กกาย าได้สมดังใจ คงกระพั นช าตรีฤ ทธีมากมาย

ขอท่านทั้งหลายจงหมั่นภาวนา๚

จะกล่าวอุปเท่ห์พระอิติปิโสถอยหลังผู้ใดเรียนได้ไว้เป็นปิยังศั ต รูนึกหวังบ่มิกล้ำก ร า ยเป็นที่เสน่หาเทพารักษ์ทั้งมนุษย์หญิงชาย

สิ่งใดป ร ารถนาภาวนาอย่ าค ล ายถ้วนร้อยแปดหมายทำเมื่อเที่ยงคืนคนรักนักหนาถือดังญ าติก าทั้งอายุยืนจะทำสิ่งไร

ตั้งใจอย่ าขื นคืออย่ าเป็นอื่นบ่ายหน้าหนบูรพ์ไม้รักซ้อนแกะทำพระภควัมอย่ าสู ญใส่น้ำมันแช่เสกแปรเป็นคุณ

บ่ายหน้าหนบูรพ์จนพระลุกนั่งใช้เป็นเสน่ห์ล่องหนกำบั งออกสงค ร า มเจรจาท้าวพระย าปิยังฝู งช นทั่วทั้งรักนักรักหนา

ถ้าท่านจองจำตั้งจิตบริก ร ร มด้วยพระคาถามนต์น้ำห ม า กนั้น

๑๔ คาบตรา

ถูกต้องขื่ อค าห ลุ ดลุ่ ยบัดใจถ้าหาน้ำหม า กมิได้อาจารย์กล่าวไว้ใช้ร่ ายเ ป่ าไปขื่ อค าอันแ ข็ งอ่อน

คือลนไ ฟเสกสิ่งใดๆกินคงกระพัน๑๓คาบหนา

๑๕ คาบว่าใช้เป็นจังงังโดยท่านกล่าวมาเอาลิ้ นดุ นเพดาน ๑๕ คาบอย่ าค ล า ดเป่าไปอย่ าคลากระทื บตี นออกมา

อาวุ ธศ าสตราลุ่ ยห ลุ ดจากมือมหาละลวยฤาเป็นได้เหมือนกันให้ร่ายเป่าไป

๑๑ คาบนั้นไซร้เป่าไปสู่มันมันมาหาเราเขาผู กมั ดขันชะเ น าะบ่ายหน้าจำเพาะสู่หั วเชือกเข้าถ้วนร้อยแปดเป่าสู่หัวเชือกเข้า

ลุ่ ยห ลุ ดแลนาถ้าจะลุ ยอั คคีเ ส กห ม า กกินดีเสกน้ำมันทา

๕ คาบให้ไว้ให้ใช้คาถาเสกน้ำมันทาไม่มีโ ภ ยภั ยถ้าจะล้ ว งตะกั่ วเสกน้ำมะกรูดยกมือขึ้นไหว้เจ้าประคุณทูนหัว

ไม่มีอันต ร า ยผิ วจะแก้คุณเขาทำแลแม้คุณทั้งหลายยืนเหนือลมร่าย

๑๐ คาบโดยหมายเป่าไปอย่ าคลาห ายสิ้ นสู ญพลันเมื่อทำรำลึ กตรึกหาพระพุทธพระธรรมสังฆาขอคุณบิด าทั้งพระม ารดา

คุณครูอุปัชฌาย์อยู่เหนือเกสาเสกหมากให้กินท่านรักนักหนาเสกน้ำล้างหน้าไม่มีโ ภ ยภั ยทั้งสองสิ่งนี้เสก

๔ คาบตราไม่ม้ ว ยม ร ณ าเทวดาดลใจอนึ่งเล่าหนาขอดชายผ้าไว้ผูกเป็นหั วพิรอด

๑๗ คาบใส่หัวเป็นประเจียดภาวนาเดินไปขึ้นลงที่ไหนคนไม่เห็นเราปัดพิ ษงูตะข าบแมลงป่อง

๓ ทีคงกระพันช าตรี

๑๙ คาบหนาแม้นเขาตามไปจงหักกิ่งไม้เสกขวางมรรคาเสกสิ่งไรๆตามใจป ร ารถนาศั ต รูตามมาแ ค ล้ วค ล า ด

ไปไกลอนึ่งท่านว่าไว้ให้เอาใบไม้รู้นอน

๗ สิ่งเ ถ้ าต า ยโ ห งต า ยห่ าไปบั ดพ ลีมาวันภุ มมาเสารีเสกคาถานี้ ๑๐๘ คาบหนาพาตัวเดินไปเข้าในหลังค าฝู งช น

ทั่วหน้าพากันหลับใ ห ล

ที่มา: Thai Amazing

Related posts