ปีนักษั ตรทั้ง 4 นี้ชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้ ช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิ ต

ปีนักษั ตรชะต าฟ้าลิขิ ตให้มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้ ช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิ ต

 

เกิดปีฉลู

ที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปัญห าเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่เรื่อยไป เงินช นเดือนตลอดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีมาก ใช้มาก

เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่ หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข

จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ ชีวิ ตจะเปลี่ยนไปอย่ างสิ้ นเชิง จากคนไม่เคยมี

จะมีแบบไม่น่าเ ชื่ อ ชีวิ ตดีขึ้น มีคนนับน่าถือต า บอกเลยว่า ด ว ง การเงินในปีหน้านี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

คุณจะรวยเร็วมาก เพราะเป็นช่วงโชคชะต าของคนรวยมาเกิด

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูช าท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ หรือพระเจ้าตากสิน พระนเรศวรมหาราช เจ้าพ่อกวนอู

ศ าลเจ้าพ่อเสือ ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ และหมั่นสวดมนต์บ่ อ ย ๆ จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้า ย กลายเป็นดี

เกิดปีมะแม

จะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่ข า ดสายทุกสิ่งทุกอย่ างจะเกี่ยวข้องกับการงาน หากใครกำลังรอคอ ยสิ่งใด อ ยู่ในช่วงนี้

จ ะ ไ ด้ รั บผ ลแ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิ ตอย่ างแน่นอนการเงิ นมีโอ กาสได้รับข่าวดีข่าวที่สามารถนำพาช่วงชีวิ ต คุณ

ไ ป พ บกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่ างแท้จริงช่วงนี้แนะนำ ให้หาสิ่งมงคลติดตัวไว้อย่ างเช่น เหรียญมงคล

แ บงค์ที่มีตัวเลขมงคล สิ่งเหล่านี้จะช่วยเข้ามาทดแทนในส่วนที่คุณข า ด หายสำหรับคนที่เ ชื่ อในเ รื่ อ งของโช คล างเท่านั้น

แ ล ะอี ก อ ย่ าง หากใครกำลังมองหาบ้ าน ปีหน้าจะมีบ้ านเป็นของตัวเองแล้ว

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปทำบุญสักการะพ ร ะ แก้วมรกต ถวายเทียนหรือแสงสว่าง ใส่บ าตรด้วยข้าวสา ร อาห ารแห้ง

ชา ก าแฟ เครื่องดื่ ม ในช่วงนี้ด ว ง ไม่ดี ควรหาปู่ท้ า วเวสสุวรรณ มาบูช าติดตัวจะช่วยป้องกันอั นต รา ย ต่างๆ ได้

เกิดปีจอ

มีโอกาสได้พบเจอ กับคนที่มากหน้าหลายต า ให้ระมัดร ะวั งการถูกโ ก งกิน การถูกเอารั ดเอาเปรียบจากคนที่เป็นเพ ศ ตรงข้าม

ก า ร ง านของคุณกำลังจะดีแล้วเพียงแต่ต้องรอระยะเวลาอีกสักนิด ช่วงของสั ปด าห์หน้านั้นมีโอกาสได้รับข่าวดีเป็นพิเ ศ ษ

แ ต่ เ ร ารั บไว้ได้เลยการเ งินในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะดูถ ด ถ อ ยลงไปมากแต่มันก็เป็นช่วงที่ดีเลยนะ

เพราะจะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิม

แ ต่ ไ ม่ ต้ อ งห่ ว งไปการเ งินของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อ ย อย่ างน่าถนัดต า ช่วงนี้แนะนำให้ไปปล่อ ยสั ตว์น้ำสั ตว์บก

เ ส ริมด วงในเรื่องของการเรียน ใครกำลังรอเรื่องบ้ าน จะได้พบโ ช ค แ น่ น อน

วิธีเสริมด ว ง คือ ทำความสะอาดหิ้งพ ร ะ ถวายน้ำดื่ ม อาหารแด่พ ร ะ ภิกษุ สามเณร หรือจะบริจ าคเสื้อผ้า

ข อ ง เ ล่น ขนมกับเ ด็ ก ที่ย ากจน เ ด็ ก กำพร้า หาวั ต ถุมงคลที่เป็นพ ร ะ สีวลี หรือพ ร ะ สังกัจจายน์ มาบูช า

ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล

เกิดปีกุน

ที่ผ่านมาช่วงชีวิ ตคุณดูเหมือนว่าจะติดปัญห าเรื่องเงิน การกู้ห นี้ยืมสินอยู่เรื่อยมา หยิบจับอะไรไม่ค่อยจะ

ป ร ะ สบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกลัว หลังจากนี้ด ว ง จะเปลี่ยนไปอย่ างน่าประห ล า ดใจ

ด ว ง ที่จะกล่าวนี้เป็นกร ร มดี ที่จะเกิดขึ้น ด ว ง มีเกณฑ์ถูกสล า กร า งวัลใหญ่ สามารถปลดห นี้สิ น

มี กิ นมี ใ ช้ ไ ปตลอดชีวิ ต สำหรับเ รื่ อ งความรักนั้น จะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้า คุณต้องให้เวลา

ใ ห้ ค ว ามสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้ เพรานี่คือชีวิ ตคู่ของคุณ ถ้าข า ดคนนี้ไป บุญวาสนาที่ทำร่วมกันมา

บ อ ก เล ยว่า ไม่เกื้ อ ห นุ น คุ ณ แนะนำให้ว่า ต้องแบ่งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี้ แล้วชีวิ ตจะเจริญรุ่งเรื่องทั้งคู่

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูช าพ ร ะ แก้วมรกต ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ถวายแสงสว่าง เช่น ห ล อ ดไ ฟ

โ ค มไ ฟบูช าพ ร ะ ค่ า น้ำ ค่า ไ ฟ บริจาคแว่นสายต า บริจาคโ ล หิ ต หรือทำบุญเกี่ยวกับย ารักษ าโ ร ค

จ ะ ไ ด้ ช่ ว ยเสริมด ว ง และแก้ด ว ง ไม่ให้เ จ็ บ ไ ข้ได้ป่ ว ย

ที่มา kasetpost.com

Related posts