ไม่อย ากให้ชีวิ ตตกอับ อย่ าพูดว่าไม่มีเงินถึงมีน้อยแต่อย่ างน้อยก็ถือว่ามี

ไม่อย ากให้ชีวิ ตตกอับ อย่ า พูดว่าไม่มีเงินถึงมีน้อยแต่อย่ างน้อยก็ถือว่ามี

 

โยมบางคนมาถามเรื่องกสิณบอกว่าผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้วแต่ทำไมยังไม่เกิดผล

อ า ต ม า ถามว่าคุณภาวนากี่ครั้งถึงร้อยครั้งหรือยังเขาก็อึ้ ง ไ ป สักพักหนึ่งแสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลยจึงบอกเขาไปว่า

คุณไปเปิดหนังสือคู่มือปฏิบัติก ร ร ม ฐ า นหรือหนังสือ ก ร ร ม ฐาน ๔ ๐ ของหลวงพ่อวัดท่าซุงดูในเรื่องการฝึกกสิณ

ท่านบอกว่าให้ลืมต ามองภาพ หลับต าลงนึกถึงภาพนั้นพร้อมกับกำหนดลมหา ยใจเข้าออก

แ ล ะ คำ ภ า ว นาพอภาพเลือนไปให้ลืมต าดูใหม่หลับต าลงกำหนดนึกถึงภาพนั้นพร้อมกับลมห า ยใจ

แ ล ะ คำ ภาวนาทำอย่ างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งจนกว่าภาพนั้นจะเริ่มติดต าติดใจทีนี้เขาเองหลักร้อยยังไม่ผ่านเลย

แล้วจะไปกล่าวถึงเป็น หมื่นเป็นแสนได้อย่ างไรเมื่อตอนบ่ายมีโยมมาปรารภว่าตอนนี้การทำมาหากินลำบ ากมาก

จะแก้ไขด้วยวิธีไหนอาตมาก็แจ้งแ ก่โยมไปว่าให้ใช้ ค า ถ าเงินล้านเ ป็ น ก ร ร ม ฐ านเขาบอกว่าภาวนาเป็นประจำเช้าเย็นอยู่แล้ว

อาตมาถามว่ากีจบเขาบอกว่าเช้า๙จบเย็น๙จบอาตมาจึงบอกว่าโยมรู้ไหม ว่าถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนาต่ำสุด

จะให้เริ่มที่๑๐๘จบยังดีกว่าโยมอีกคนเขาบอกว่าท่อง ค า ถ า เงินล้านมา๒เดือนยังไม่เห็นผลเราก็แปลกใจ

เพราะถ้า๒เดือนทำจริงๆต้องเห็นผลถามว่าโยมภาวนาครั้งละกี่จบเขาว่าครั้งละ๑จบแหมน่าได้ผลจริงๆเลยการที่ให้เราภาวนามากๆ

ก็เพราะว่า ระยะเวลาที่ย า ว น านจะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นมากขึ้นเนื่องจากเรื่องของ ค า ถ า ขึ้นอยู่กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร ค า ถ า จะยิ่งให้ผ ล ม ากขึ้นดังนั้นการที่พวกเราทั้งหมดในปัจจุบันทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท

สมัยที่อาตมาภาวนา ค า ถ า ปัจเจกพ ร ะ พุ ท ธ เจ้าอาตมาภาวนา ครั้งละ๙จบทำไปประมาณ๓เดือน

ก็เริ่มเห็นผลพอมาปี๒๕๒๘หลวงพ่อท่านมอบ ค า ถ า เงินล้านให้ก็มาปฏิบัติภาวนาดูตอนนั้นติดใจในการภาวนา

ค า ถ า บารมี๓๐ทัศก็เลยกำหนดว่าเราภาวนา ค า ถ า เงินล้าน๙จบน่าจะน้อยไปเพิ่มเป็นวันละ๓๐จบดีกว่าจาก๓๐จบ

ทำ ไ ป ๆ เ ริ่ ม เห็นผลก็มานึกว่า สมัยหลวงปู่ป่านท่านมอบ ค า ถ า พ ร ะ ปั จเจกโพธิโปรดสั ตว์ให้แก่ลูกศิ ษย์

แล้วมีบุคคลตัวอย่ างที่ทำแล้วได้ผลก็คือท่านนายห้างประยง ค์ ตั้ งตรงจิตเจ้าของห้า ง ข า ยย า ต ร าใบโพธิ์

หรือนายแจ่มเปาเล้งชาวดำเนินสะดวก จั ง ห วัดราชบุรีเป็นบุคคลตัวอย่ างที่ห ล ว ง พ่อท่านยกให้ลูกศิษย์ฟัง

ถ้ายิ่ง ไ ด้ พ ร ะ ป ระธานในโบสถ์ยิ่งดีก็แปลว่าพี่เขาเอาบุญใหญ่อย่ างเดียว

แต่ของเรานี่เล็กน้อยแค่ไหนขอให้รู้เป็นทำ หมดพอหน้ากฐินก็เตรียมซองปัจจัยไว้ซองละ๑๐๐๐บาท

วัดไหนมีกฐิน ร่ ว ม กั บ เ ข า ห ม ด ๑๐๐๐บ า ท พ ร้อมผ้าไตร๑ชุดทำจนไม่ต้องนับบางปีก็๔๐ ถึง ๕๐ วัด ก็ มี

ดังนั้นโยมที่บอกว่าลำบ ากในเรื่องทำมาหากินถ้าตั้งใจภาวนา ค า ถ า เงินล้านจริงๆไม่เกิน ๒ เดือนจะมีความคล่องตัวแน่นอน

ที่กล้ายืนยัน เพราะทำเห็นผลด้วยตนเองมาแล้วทุกวันนี้ที่บรรดาเพื่อนพ ร ะ เ ห็ นว่าอาจารย์เล็กรวยก็คืออ านิส งส์

ของ ค า ถ า เงินล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอนประชุม พ ร ะ น วกะท่านเจ้าคณะตำบลชะแลเขต๑ก่อนหน้านี้

เคยเป็นคู่เขยกันคือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต๑อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต๒

เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกันพอท่านมาถึงก็บอกว่าอ าจ ารย์ผมติดห นี้ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่

ขอยืมสักสี่แสนสิอาตมาก็หัวเราะบอกว่ารู้ไหม ที่ เ ห็ น ว่ าผมร ว ยเป็นเพราะผมใช้เงินไม่คิดมีเท่าไรผมก็ทุ่มออก

เ พื่อ ง า นส่วนรวมหมดคนที่ทำได้ทุกงานทำได้ทุกครั้งคนเขาจะเห็นว่ารวยแต่จริงๆ แล้วผมไม่มีเงินเก็บส่วนคนไหนก็ตาม

ที่ ไ ม่ ย อ มทำอะไรเลยส่วนใหญ่เขามีเงินเก็บท่ วมหั วทั้งนั้นลองไปขอยืมเขาดูก็แล้วกัน

แปลกดีบางวันอาตมา เ ห ลื อเงินติดตัวอยู่แค่๒๒บาทเท่านั้นหลวงปู่ ป า น วัดบางนมโคท่านแนะนำเอาไว้ท่านบอกว่า

จะ ม า กจะน้อยขอให้มีเงินติดตัวไว้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ ยังดี ถ้าใช้ ค า ถ า เงินล้านของท่านคืออย่าพูดคำ ว่ า ไม่มีเงินอย่ างไร

ก็ ต้ อ ง มี ถ้า ห ากว่าโยมมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่ๆกระเป๋าไว้บ้างอย่ างไรก็ให้มีเงิน ติดกระเป๋าอยู่

ที่มา kasetpost.com

Related posts