หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนวิธี ยิ้ม เพื่อใช้ห นี้ก ร ร ม

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนวิธี ยิ้ม เพื่อใช้ห นี้ก ร ร ม

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆที่เราทำความดี แต่ผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยที่เ ร่ าร้ อ น

นั่นถือว่าเราใช้ห นี้ก ร ร มเขาไป ช าตินี้เราไม่ได้ทำเขา ช าติก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืน ก็คืนให้เขาไป

ตามอัธยาศัย ใครจะ ด่ าเราก็เฉย “ยิ้ม” เพราะเราได้มีโอกาสใช้ห นี้แล้ว ใครจะนิ นท าเราก็ “ยิ้ม” ใครจะก ลั่ นแ ก ล้ งก็ช่าง

ตั้งหน้าตั้งต าทำความดี ถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีจิตน้อมไปในความเมตต า ว่าโอหนอ…คนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึง โ ง่ อย่ างนี้

ถ้าเขา ด่ า เราแล้วเรา ด่ าตอบเขาจะมีความสุ ขหรือความทุ กข์ เราเป็นมิ ต รกับเขาเขามีความสุ ขเพราะเรากับเขารักกัน

แต่ถ้าว่าเขาประก าศตนเป็น ศั ต รู กับเรา ตัวเขาเหล่านั้นจะมีความสุ ขไหม เขาก็คงจะเป็นทุ กข์ เพราะเขาคิดว่าเราเป็น ศั ต รู

กับเขา เขาจะต้อง ร ะ แ ว ง อั น ต ร า ย ที่เราจะทำกับเขานั่น แสดงว่าเขาสร้างความทุ กข์ของเขาเอง

คนเ ล วกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะว่าการประก าศตนเป็น ศั ต รู กับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำ อั น ต ร า ย เขา

แต่เขาคิดว่าคนที่เขา ด่ า เขาว่าไว้ เขาทำไว้ เขาก ลั่ นแ ก ล้ งไว้ จะทำ อั น ต ร า ย กับเขา “คนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุ ข”

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระภิกษุ นิก ายเถรวาท ฝ่ายมหานิก าย

เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนาก ร ร มฐานจนได้วิช ามโนมยิทธิ

(ฤทธิ์ทางใจ) คำเทศนาที่โดนใจคนยุคนั้น ถึงคนยุคนี้ทำให้ หลายคนอย ากถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อบอกไว้ว่าอย่ างนี้

“คนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญ าต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

1. ศิษย์ชั้น 3 พย ายามรักษ าศีล 5 เสมอ อาจจะข าดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พย ายามรักษ าให้ครบถ้วนให้มากที่สุดที่จะทำได้

อย่ างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น 3 คือ ศิษย์ขนาดจิ๋ว

2. ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พย ายามรักษ าอ าร มณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ ล ะ เ มิ ด ศีล

เป็นปกติ อย่ างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

3. ศิษย์เอก มีปฏิปทา ดังนี้ก. รักษ าศีล 5 ครบถ้วนเป็นปกติ ข. เค า ร พ พระพุทธเจ้าพระธรรม พระอริยสงฆ์

ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอ าร มณ์ตั้งมั่นว่าถ้าต า ย ไปจากคนช าตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พย ายามละความโ ล ภ

ความ โ ก ร ธ ความห ล งเป็นปกติ …”

ขอขอบคุณที่มา จาก คิดเป็น

Related posts