เทวดามาอวยพร นำโชคล าภ ความมั่งคั่งร่ำรวย มาให้ตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีหน้า

เทวดามาอวยพร นำโชคล าภ ความมั่งคั่งร่ำรวย มาให้ตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีหน้า

 

ท่านที่เ กิ ดลักขณ า ราศีกรกฎ

ปีที่แล้วมาดว งชะต าท่าน ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่ องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้าน ทุกทีญ าติพี่น้องหลายๆคนได้ดิ บได้ดี

บ า ง คนหน้ าที่การการดีมีคนนับหน้ าถือต า แต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเ นื้ อต่ำใจ ในโชคชะต าวาสนาตนเอง

อยู่บ่อยครั้งแต่ปี นี้หลังวัน นี้เป็นต้ น ไ ป ด ว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเรื่ องของการเ งิ นโชคล าภบุญบ ารมีเก่า

ที่เคยร่วมสร้างมาด ล บั ลด าลให้มีโช คใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้ปลดห นี้ ป ล ด สิ น ตั้งตัวได้เลยและสำหรับในปีนี้ถือเป็นปีที่

ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ทหรือรับร าชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง

ห ยิ บ จับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ด โ ก ง จะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี2564

ท่านที่เ กิ ดลักขณ า ราศีตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาดว งชะต าลุ่ มๆด อ นๆ มาตลอดเงิ นทองก็ไม่ใช้เหลือใช้เข้ามือขวา ออกมือซ้า ย เก็ บเงิ นไม่ค่อยอยู่

ลงทุนทำอะไร ไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเหนื่ อ ยเปล่าทำเ ห นื่ อ ยฟรีๆทำดีไปเท่าไหร่

ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจ หรือจำบุญคุณได้เลยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น

ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ น โ ช ค ล า ภ ทะเบียน ป้ายแดง จะให้โช คใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสด

หรือของร างวัลที่เอาไปปลดห นี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดใน2เดือน นี้จะได้เจอคนรู้ใจโดยบั งเ อิ ญ

และถื อ เ ป็ นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ า

จะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่ค ดโก งจะทำให้ดว งท่าน

ดีย า วๆ จนถึงปี64เลย

ท่านที่เ กิ ดลักขณ า ราศีเมษ

ด วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่2563 เรื่ อง ร้ า ย ที่เข้ามาพอได้ ค ลี่ ค ล า ย ไปบ้าง

แต่ก็ยังมีเรื่ องให้ก ลุ้ มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้าจะบ อ กกับใคร มักเก็ บไว้ในใจคนเดียวทั้งเรื่ องความมั่นคงในชีวิ ต

ที่ ยั งไ ม่แน่ไม่นอนงานการก็ กs ะท่อนกs ะแท่น เงินทองก็แทบไม่เคยได้เก็ บ แถมยังมีคำพูดคนบั่ นทอนหัวใจคำพูด

ดู ถู ก เปรียบเทียบจากญ าติพี่น้อง ทำให้น้อย อ ก น้อยใจ อยู่มากแต่หลังวัน นี้เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ อง

ของการเงิ นโช ค ล าภและคู่ครองสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ท่าน เค าร พบูช าจะบั ลด าล ให้โชคใหญ่แ ก่ท่านมีเกณฑ์ปลดห นี้

ปลดสินค น ที่ ยังโสดเร็วๆ นี้จะได้เจอคนรู้ใจรูปหน้าต าผิวพร ร รณดีมาข้างก าย คลายเ ห ง า แล้ว

ท่านที่เ กิ ดลักขณ า ราศีกันย์

แ น ะ นำ คนเกิ ดวัน นี้โดยมากมักคนเป็นมีเส น่ห์ต่อเ พ ศตsงข้ามทั้งท่าทางการพูดจาบุคลิคต่าง ๆ

มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มากแ ต่ ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพs าะเป็นคนที่มีกำแพงสูงไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆจึงมักทำให้หลายๆ

ครั้งก็พ ล า ดโอกาสดีๆในชีวิ ตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญ าดีไม่ด้ อ ยกว่าใครแต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย

ทำให้มักไม่ค่อยโ ด ดเด่นในเรื่ องผลการทำงานหรือผลการเรียนสักเท่าไหร่เหมือนเก่งแต่ถูกปิดโอกาสจากอีกคน

ที่ดว งชะต าอุปถั มภ์แ s งกว่าเจ้านายครูบ าอ า จ ารย์เอ็ นดูมากกว่า ช ะ ต า ท่ า นมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ น

โช ค ล าภความฝั นรุ่งส างวันที่ 16 จะให้โช คใหญ่กับตัวท่านมี เ ก ณฑ์ปลดห นี้ปลดสินหมด ซื้อบ้านเป็นของตัวเอง

ได้สบายๆ สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน5เดือน นี้ และสำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์

ครอบครัวมีชีวิ ตที่ดีขึ้น สุ ขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ท

หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ น เป็นทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ

ไม่ ค ด โ ก งจะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี 2564

ที่มา kasetpost.com

Related posts