ตำนาน กำเนิดของคนทั้ง 12 เดือน ลักษณะเด่นๆ ของชายหญิง กับผลคำทำนายอน าค ต

ตำนาน กำเนิดของคนทั้ง 12 เดือน ลักษณะเด่นๆ ของชาย หญิง  กับผลคำทำนายอน าค ต

 

ลักษณะเด่นๆ ของชาย-หญิง

เดือนมกราคม

ทำนายว่า เป็นหญิงมักมีทรัพย์ เป็นชายมักได้เป็นใหญ่

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนที่สนุกสนาน ชอบแสวงโชคในต่างถิ่น มักมีบุญวาสนา เมื่อยังเล็กต้องพ ลั ดพ ร า กจากที่อยู่

ไปแสวงหาวิช าความรู้ เมื่อวั ยกลางคนจึงจะหวนกลับคืนถิ่น

เดือนกุมภาพันธ์

ทำนายว่า เป็นหญิงมักง่าย เป็นชายแล้วรูปชั่ ว

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนโ ก ร ธง่ายหายเร็ว มักทำอะไรไม่เป็นแก่นส ารแ ก่ตัวเองต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่เสมอ

ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง แต่มักจะมีผู้ที่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอ

เดือนมีนาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงโ ก ร ธง่ายใจนักเ ล ง เป็นชายมักใจเ ส าะ

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนใจค อฉุ นเ ฉี ย ว ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ค่อยเ ก ร งใจใคร ๆ ไม่ค่อยสำนึ กความผิด

ของตนเอง ชอบอาส าผู้อื่น ทำงานของตนเองแล้วไม่ค่อยเป็นชิ้ นเป็นอัน แต่ทำให้ผู้อื่นได้เป็นหลักฐานมั่นคงดี

เดือนเมษ ายน

ทำนายว่า เป็นหญิงร่ำรวยรูปสมบัติ เป็นชายจะได้ดี

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนชอบสนุกสนานร่าเริง เ ชื่ อคนง่ายมักจะถูกห ล อ กล ว ง แม้เป็นใหญ่ก็มักจะเ สี ยเพราะบริว าร

มีเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำคุณแ ก่ใครไม่ค่อยขึ้น ทำดีไปเหมือนไ ฟต กน้ำ

เดือนพฤษภาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงมักได้เป็นคุณหญิงคุณนาย เป็นชายสติปัญญ าดี

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนซื่อตรงมีจิตใจตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีข้อโต้แ ย้ งกับใคร ๆ ไม่ชอบขั ดคนใคร

ทำอะไรด้วยความเยือกเย็น ใคร ๆ เห็นเป็นคนโ ง่ แต่ธ าตุแท้เป็นคนฉลาด สุขุ ม เ ชื่ อถือน้ำใจได้ อาสาเจ้านายเป็นเลิศ

เดือนมิถุนายน

ทำนายว่า เป็นหญิงหลายคู่ครอง เป็นชายมากรัก

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนเจ้าชู้ ห ม กมุ่ นในก าม าร มณ์ รักสวยรักงาม พิถีพิถันในเรื่องการแต่งตัว

พูดจาอ่อนหวาน พูดจาดีน่าเ ชื่ อถือแม้บางครั้งเป็นการโ ก ห ก แต่ใครๆ ก็เ ชื่ อถือ มักผิดลูกผิดผั วเ มี ยคนอื่น

ไม่ค่อยคิดถึงศี ลธรรมเกี่ยวกับทางเ พ ศ

เดือนกรกฎาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงป ากร้ าย เป็นชายไม่แน่นอน

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนชอบอวดเก่ง ทำอะไรมักได้ดีกว่าใคร ๆ แต่ไม่สำเร็จตามความคิด พูดอีกอย่ างทำอีกอย่ าง

เป็นคนไม่ค่อยตรงต่อเวลา ทำอะไรชอบเอาแต่อ าร มณ์ตนเอง เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เ ชื่ อคนย าก

เดือนสิงหาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงมีอำนาจวาสนา เป็นชายใจกล้าห าญ

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนตรงไปตรงมา ชอบอาสาเจ้านายไม่เห็นแ ก่เ ห น็ ดเ ห นื่ อ ย ชอบทำงานเพื่อส่วนรวม

แต่เพิกเฉยงานของตนเอง ครองเรือนไม่ค่อยมีความสุ ขอย่ างแท้จริง ชีวิ ตครอบครัวไม่ราบรื่น ทุ กข์ก ายแต่สบายใจ

เดือนกันย ายน

ทำนายว่า เป็นหญิงงาม เป็นชายมีสติปัญญ าดี

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนชอบคบค้าสมาคมกับผู้อื่นที่มียศฐาบรรดาศักดิ์สูงกว่าตนเอง เข้าสังคมได้ดีกับผู้คนทุกระดั บชั้น

มีความรู้เลี้ยงตนเองได้ ไม่ชอบการพึ่งพาผู้อื่น ทำอะไรได้ทุกอย่ างแต่จะเอาดีไม่ค่อยได้ โ ก ร ธง่ายหายเร็ว

มีอ าร มณ์ทางเ พ ศสูง

เดือนตุลาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงหรือชายต่างเป็นคนดีมีอำนาจแต่โ มโ หร้ าย

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนที่ซื่อสั ตย์สุ จ ริ ตต่อหน้า ทำอะไรมักจะเอาให้ได้ดีจริง ๆ มักเป็นคนกลางให้เพื่อนฝูง

เป็นคนชอบมองฐานะของตนเองว่าเสมอกับคนทั่วไป ไม่ชอบการแบ่งชั้นวรรณะ ถ้ามีการศึกษ าน้อยจะเป็นคนโ ง่

แต่ถ้ามีการศึกษ ามากจะมีอำนาจมาก

เดือนพฤศจิกายน

ทำนายว่า เป็นหญิง เ ย่ อห ยิ่ งมากชู้ เป็นชายอ าภั ย

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนโ ก ร ธง่ายหายย าก ชอบผูกใจจิตคิดพย าบ าท จองเ ว รจองก ร ร ม เ ย่ อห ยิ่ ง

พูดจาไพเ ร าะ เ สแ ส ร้ ง กิริย าอวดดี แม้นตนเองจะย ากไร้ก็ชอบโอ้อวด ชอบคนยกยอปอปั้น และพอใจจะเป็น

แสดงตัวเป็นโน่นเป็นนี่

เดือนธันวาคม

ทำนายว่า เป็นหญิงมีปัญญ าดี เป็นชายจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ตามตำนานท่านว่า เป็นคนพูดจนมีหลักการดี ถือหลักเมตต า มีศีลธรรมประจำใจ ชอบอาสาเจ้านาย ทำอะไร

ไม่เห็นแ ก่เ ห น็ ดเห นื่ อ ย เกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่น ชอบเดินทางแ ส ว งหาโชคต่างแดน

Related posts