ถอดคำทำนายของนักอภิญญ าใหญ่ เรื่องบรรย ากาศชาวไทยก่อนเข้าสู่ยุควิไล

ถอดคำทำนายของนักอภิญญ าใหญ่ เรื่องบรรย ากาศชาวไทยก่อนเข้าสู่ยุควิไล

 

ศิษย์หลวงปู่ปาน หลวงปู่ฤๅษีลิงดำ เรื่อง บรรย ากาศชาวไทยก่อนเข้าสู่ยุควิไล

พระฯท่านพย ากรณ์ว่า (จากนักปฎิบัติสายมโนมยิทธิท่านหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณ) หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีฯ

พาไปศึกษ าธรรมในส่วนคำพยากรณ์ฯกับพระฯมีดังนี้คือ

ในอนาคตอันใกล้นี้คนไทยจะปกครองโลกธ าตุและจักรวาล เพราะเวลานี้พระโพธิสัตว์ใหญ่หลายท่านได้มาถือกำเนิด

บนแผ่นดินไทยมานานแล้วถ้าหากว่าผู้ใดบำเพ็ญบารมี มาถูกต้องตามแบบแผนและกฎกติก า ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบัญญัติไว้

จริงโอกาสที่จะไปทำบุญและเข้าถึงธรรมจากท่านก็มีอยู่มากถึงแม้ผู้ที่มาปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ได้มากก็จริงอยู่

แต่ถ้าจะไปรู้เรื่องส่วนตัวที่ละเอียดของพระโพธิสั ตว์ แต่ละท่านย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นจะไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมาเกิด

บำเพ็ญบารมีมาแล้วเท่าไร ได้รับคำพย ากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดมา ในพุทธกาลนี้มีชื่อสมมติว่าอะไร

และในพุทธกาลหน้ามีชื่อสมมติว่าอะไร

นิมิตและสิ่งบอกเ ห ตุอีกหลายอย่ างที่จะปรากฏก่อนที่จะได้พบผู้มีบุญออกมาทำงานใหญ่ อาทิ

๑) สั ตว์จะเริ่มเข้าใจภาษ าคนมากขึ้น (เพราะสั ตว์จำนวนมากกำลังหมดก ร ร ม หรือเป็นพระโพธิสั ตว์มาเกิดเพื่อ

บำเพ็ญบารมีต่อ) ส่วนคนจะเริ่มไม่เข้าใจภาษ าคน (คนส่วนใหญ่มักจะประกอบก ร ร มชั่ ว ไม่คิดปฏิบัติตามคำสอนที่ดีกัน)

๒) โ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บชนิดแปลกๆ จะเกิดขึ้นมาท้าทายวงการแพทย์ ซึ่งหมอสมัยใหม่ก็ย ากที่จะเยียวย า

หรือรักษ าให้หายขาดได้ แต่จะมาแพ้ย าโบราณและอภิญญ าของพระโพธิสัตว์

๓) สัตว์ชนิดแปลกๆ ที่มนุษย์คิดว่าสู ญพันธุ์ไปแล้ว และสั ตว์โลกใหม่ๆ ที่มนุษย์ยังไม่เคยเห็นจะออกมาปรากฏ

๔) ยานพาหนะของมนุษย์ที่อยู่ต่างโลกธ าตุจักรวาล จะปรากฏเหนือน่านฟ้าโลกเรามากขึ้นในหลายรูปแบบ

๕) ต่อไปชาวธรรมจำนวนมากจะแยกเดียรถีย์อลัชชี ออกจากผู้บำเพ็ญได้ถูกต้อง

๖) ดวงดาวต่างๆ จะค่อยๆ โคจรเข้ามาใกล้ระบบสุริยะเรามากขึ้น

๗) อากาศจะวิ ป ริ ตแปรปรวน ยิ่งใกล้เวลาที่กำหนดไว้คือเวลาที่มนุษย์จำนวนมากต้องสั งเ ว ยชีวิ ตกับภั ยธรรมชาติ

และภั ยสงคราม อากาศจะมืดครึ้มอย่ างชอบกล แม้ในวันเดียวกันจะมีอากาศในลักษณะ ๓ ฤดู

๘) จะเกิดแผ่นดินไ ห วอย่ างรุนแ ร ง ติดๆกัน ภูเขาไ ฟระเ บิ ด พ ายุโหมกระหน่ำ น้ำท่วมฉั บพลัน ไ ฟไ ห ม้

อุบั ติเ ห ตุร้ ายแ ร งจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นในทวีปต่างๆ และยิ่งใกล้ถึงเวลาอุกก าบ าตเล็กและใหญ่จะตกลงมาถี่ขึ้นบนพื้นผิวโลก

๙) พรหม เทวดา พญาครุฑ พญานาค ยั กษ์ ชาวลั บแล ฯลฯ ที่อยู่ในโลกธ าตุนี้และโลกธ าตุจักรวาลอื่น จะออกมาทำบุญ

กันหลายรูปแบบในสถานที่บำเพ็ญบุญแห่งใหม่

๑๐) หลวงปู่อุปคุ ต ที่จำพรรษ าอยู่กลางสะดื อทะเลอันเป็นวังใหญ่ของพญ านาค ซึ่งเป็นสถานที่เก็บถาดทองคำ

(ภาชนะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ฉันข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้) ของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ ในกัปนี้ จะออกมาให้ชาวโลก

ได้พบและทำบุญ

๑๑) ญ าติพระเทวทัตและพระโพธิสั ตว์จอมปลอมจะถูกเปิดเผยความชั่ วที่เ ล วยิ่งกว่ามหาโ จ รใดๆ ทั้งสิ้ นในโลก

หมายเหตุ ให้ตามหากันเอาเอง ถ้ารู้จักพญ ายมจริงไม่ใช่ของย าก ไม่ขอบอกเพราะถ้ารู้แล้วจะเลิกคบคนอีกเยอะ

แต่รู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะจะได้ไม่ไปทำบุญกับสั ตว์น ร ก เพื่อจะได้ไม่อยู่น ร กตาม เพราะที่ผ่านมาชาวธรรม

จำนวนมากโดนห ล อ กอยู่

๑๒) พระสาวกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะเสด็จ

มาเป็นประธานในพิธีต่างๆ ณ บริเวณสำคัญแห่งใหม่ของโลกก่อนยุคสุดท้าย

๑๓) พระโพธิสั ตว์ใหญ่หลายท่านจะนำพระธ าตุ พระบรมธ าตุ จากชาวเทพหรือชาวลั บแลที่เก็บไว้ รวมทั้งวั ตถุมงคล

ใช้ป้องกันรังสีจากอ าวุ ธส งค ร ามสมัยใหม่ ออกมามอบให้แก่ผู้ที่ศรัทธาไว้เคารพบูช าเพื่อป้องกันภั ยจากสงค ร ามใหญ่

ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้

๑๔) พวกเ ป รตอสุ รก ายที่แฝงก ายอยู่ในคราบนักบุญและนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของโลก จะถือเอาเ ห ตุปัจจัยความแตกต่าง

ทางศาสนาและนิก ายมาเป็นเครื่องยุยงให้ชาวโลกแ ต กออกเป็นสองฝ่าย และก็จะเริ่มค่อยๆ ประหั ตประห ารไปทีละจุด ๆ

ในที่สุด (ความขั ดแ ย้ งในเรื่องลัทธิ นิก าย และศาสนาจะบานปลายเป็นสงครามใหญ่ภายหลัง) เพราะกิเ ล สในใจผู้นำ

ของแต่ละศาสนามีมาก (อย่ ามองข้ามเ ห ตุที่เกิดในประเทศไทย เพราะในเมืองไทยก็เป็นชนวนใหญ่เช่นกัน)

ก ร ร มใดเป็นการฝืนก ฎแห่งการบำเพ็ญฯ ถ้าหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฤาษีฯ ไม่ได้สั่งงานให้ข้าพเจ้าทำเรื่องพิเ ศ ษบางส่วน

ต่อจากท่าน รวมทั้งไม่ได้ศึกษ าธรรมในส่วนคำพย ากรณ์จากพระฯ จริงๆ ขอให้ปรับโ ท ษอนันตริยก ร ร มสูงสุดแก่ข้าพเจ้า

ให้ยิ่งกว่าพระเทวทัตและผู้กระทำความผิดทุ กๆ พุทธศาสนาในอดีตทั้งหมดด้วยเทอญ

จากคุณ มโนมยิทธิ เมื่อวันที่ 24/10/2548 13:25:27

ที่มา : https://sites.google.com/site/jantimema/rwm-kha-thanay-1/kha-thanay-khxng-nak-xphiyya-hiy

Related posts