แม่หมอทำนายดวงจาก เลขท้ายบัตรประช าชน แม่นยำอย่ างกับต าเห็น

แม่หมอทำนายดวง จากเลขท้ายบัตรประช าชนแม่นยำ

อย่ างกับต าเห็น

 

แม่หมอทำนายดวง จากเลขท้ายบัตรประช าชน ศาสตร์ตัวเลขที่ทำนายได้แม่นยำ อย่ างกับต าเห็น

ชีวิ ตของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่แทบจะตลอด ขนาดวันเกิด ปีเกิด ยังสามารถบอกความเป็นเราได้หลายอย่ างเลย

อีกศาสตร์ของตัวเลขนั้นก็ยังมีอีกอย่ างบัตรประจำตัวประช าชนของเราก็สามารถบอกความเป็นตัวตนของเราได้เหมือนกัน

วันนี้เราเลยจะมาให้อ่านคำทำนายกันว่าแต่ละเลขนั้นหมายถึงอะไรมาดูกันเลย

ทายนิสัย จาก เลขท้ายบัตรประช าชน

เลขท้ายเป็นเลข 1

เลขหนึ่งแสดงถึงคนที่มีดี อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอม นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก

หมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่นแ ก่ตนเอง และ มีจิตสัมผัสเหนือ

ธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ ศีลจะมีบารมีสูงผู้คนจะรักใคร่ เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วน แต่ประส บความสำเร็จดีทั้งสิ้ น

หมายเลข 1 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ เกินตัว ไม่เพราะแ ก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่

รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญห าใด ๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุ ขในบั้นปลายชีวิ ต

เลขท้ายเป็นเลข 2

หมายเลขสองแสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลาย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษ าอย่ าอยู่นิ่ง

กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้

ความช่วยเหลือ อย่ าห ล งใ ห ลในกิเsสmัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิ ตจะมีฐานะดีเป็นที่

พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 3

หมายเลขสาม อย่ าปล่อยเวลาให้เ สี ยไป กับคนอื่นให้มากนัก และอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 3 เป็นหมายเลข

ที่ต้องเดินทาง เพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประส บความสำเร็จ ระวังจะมี

ปัญห าเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักเส้าเกิดขึ้นในชีวิ ตคู่ ปัญห าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิ ตคุณ ก็ไม่ต้องวิต ก

ให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลาย ไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญห า เพราะหมายเลข 3

เป็นเลขที่ส่งล าภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้ หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย ในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุ ข

โชคล าภเพิ่มพูน และ จะได้รับความสุ ขกับมิตรบริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 4

เลขสี่แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง

แต่หน้าที่ที่เหมาะคือ ผู้เผยแพร่สา สนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้ง สามารถรู้เ ห ตุการณ์

ล่ วงหน้า ใครได้หมายเลข 4 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิ ตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประส บความสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง สาธุ ๆ

เลขท้ายเป็นเลข 5

เป็นคนที่มีความเ ชื่ อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด

ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า

และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิ ตไปหลายครั้ง

ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบเสี่ ยง

เลขท้ายเป็นเลข 6

เลขหกแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้ง

ถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษ าอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร

แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดข าด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร

หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงก ายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก

ในอนาค ตหากเป็นนักธุรกิจจะประส บความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง สาธุ

เลขท้ายเป็นเลข 7

เลขเจ็ดแสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อย มีความเด็ดข าดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว

หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเส น่ห์ เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดน

อิดฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศ าสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับ

คู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุ ขกับครอบครัวฐานะดี มีความสบายตาม ลำดับสาธุเป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงความทุ กข์ใจจะมีปัญห าเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิ ตอยู่เรื่อย ๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะ ทำให้ทุ กข์ใจไม่สบายก าย

อยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญห ากับบุคคลที่ 8 เข้ามาสร้างความ

แ ต กแยกในครอบครัวหมายเลข 8 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้ างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร ที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก

อย่ าเป็นนักบุยให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ กข์ ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 8

เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่ างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญห าทั้งป วงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุ ขความสบายกับครอบครัว สาธุ ๆ

เลขท้ายเป็นเลข 9

เลขเก้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่ก าย แต่ใจนั้นไม่ยอมใคร

เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองยามเ ดื อ ดร้ อ น หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 9 จะมีความสบาย

ก าย แต่ทุ กข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเ ห ตุและจะเป็นที่รัก ใคร่ของญ าติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะ

ประส บความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ หมายเลข 9 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น

เรื่องความรักอย่ าปล่อย ให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดี กับชีวิ ตเกิดความสุ ข

ตลอดกาล สาธุ สาธุ เป็นจริงแน่

เลขท้ายเป็นเลข 0

แสดงถึงเลขแห่ง จักรพรรดิ์จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอ ายุ แต่จะมีความเ ห น็ ดเ ห นื่ อยมากอยู่เหมือนกัน

เพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่หมายเลข 0 เป็นเลขแห่ง

ความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็ว ๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก

กล้าตั ดสินใจ แต่ระวังจะมีเ พ ศตรงข้ามห ล งรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะ มีคนคอย

สรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็

ชีวิ ตนี้รวย ใจสบายก ายอย่ างแน่นอน

*เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน*

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : chit-in.com

Related posts