“ก้อง ห้วยไร่” สร้างอาคารโดมให้โ ร งเรียนเก่าเพื่อตอบแทนที่สั่ งสอนจนอ่านออกเขียนได้

“ก้อง ห้วยไร่” สร้างอาคารโดมให้โ ร งเรียนเก่าเพื่อตอบแทนที่สั่ งสอนจนอ่านออกเขียนได้

 

โรงเรียนบ้านหนองฮาง กำลังดำเนินการสร้างโดมอเนกประสงค์ ซึ่งงบประมาณได้มาจากผ้าป่าร.ร.

ร.ร.ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าและผู้มีจิตศ รั ทธาทุกท่านเป็นอย่ างสูงที่ท่านได้เ ล็ งเห็นความสำคัญของกิจก ร ร ม  ร.ร.

โดยรายงานความก้าวหน้าของการสร้างโดมตลอด และขอขอบพระคุณผู้สมทบทุนเทพื้นและเวทีในครั้งนี้ครับ

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศ รั ทธาที่อยากจะร่วมสมทบทุนเทพื้นและเวทีแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับ

เราทำเพื่อ ร.ร.ของเรา ชุมชุนของเราและนักเรียน(ถ่ายภาพโดยท่านผอ.ศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว)

ร่วมอนุโมทนากับพี่น้องศิษย์เก่า โ ร งเรียนบ้านห น องฮ างทุกท่านที่ร่วมกันจัดผ้าป่าการศึกษา

เพื่อสร้างอาคาร หอประชุมให้นักเรียน จนได้ตัวอาคารเหลือแค่เทพื้น

ก้อง ห้วยไร่ ในฐานะศิษย์เก่าและมองเห็นความสำคัญด้านการศึกษาและกิจก ร ร มของนักเรียน

โดยเขาได้โพสต์ข้อความว่า วันนี้ผมพร้อมครอบครัวจึงขอสานต่อเจตนาอันดีนี้

ด้วยการเป็นเจ้าภาพ เทพื้นโดยใช้ทรัพย์ส่วนตัวจำนวน แปดหมื่นหกพัน

ขอบุญนี้จงเป็นการตอบแทนโ ร งเรียนที่เคยสั่งสอนจนอ่านออกเขียนได้ สาธุ

โดยโ ร งเรียนบ้านหนองฮ างขอขอบพระคุณ คุณก้อง ห้วยไร่ คุณเบล

คุณพ่ออุดม และคุณแม่นาง ยอดจำป าและครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเทพื้นโดม

ก้อง ห้วยไร่ ผู้ที่โ ด่ งดังมาจากเพลงฮิต ไสว่าสิบ่ถิ่ มกัน หากเอ่ยชื่อเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่ มกัน

ของ ก้อง ห้วยไร่เรียกได้ว่ามีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก และนอกจากจะโ ด่ งดังแล้ว

ยังไม่ลืมบุญคุณที่โ ร งเรียนได้ให้การศึกษา

Related posts