5 วันเกิดต่อไปนี้ เทวดาฟ้าดินเปิดทางให้รวยเป็นเศรษฐี มีความสุ ขทั้งครอบครัว

Posted by

5 วันเกิดต่อไปนี้ เทวดาฟ้าดินเปิดทางให้รวยเป็นเศรษฐี มีความสุ ขทั้งครอบครัว

 

1.คนเกิดวันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสั บสนกับอ าร มณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ บางทีผีเข้าผีออก ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเ สี ยหมด

จนเกิดความ เ ค รี ย ด จน ป ว ดต า ดวงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี

แถมเงินทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โชคล าภจากการเ สี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่มาเร่ขาย

ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนไปบูช าขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ

ดาวน์บ้าน ได้สบาย ดวงชะต าหนุนดวงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ พ้นเ ค ร าะห์ หมดเ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิ ต

ศั ต รูคนคิดร้า ย แพ้ภั ยตัวเอง และค่อยทะยอยหายไปจากชีวิ ต

2.คนเกิดวันอาทิตย์

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ าบุ่มบ่ามหรือรีบร้ อ น ขอเตือนว่าอย่ าไว้ใจทาง

อย่ าวางใจใครให้มากนัก เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเ สี ยใจได้ เพราะความใจร้ อ นอาจจะเกิดปัญห าตามมาได้

ชะต าชีวิ ตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโชคดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์

ได้โชคล าภ จากการเ สี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้อนามัยหรือสถานพย าบาล ลองหยิบสักใบ

ดวงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินก้อนโต เก็บในบัญชีมีเงินดาวน์รถ หรือเอาไป โป๊ะค่างวดรถ หมดห นี้หมดสินได้

3.คนเกิดวันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่าและ ดวงชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ตนเองนับถือ กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างช าติต่างประเทศ

หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิดความสำเร็จเป็นอย่ างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภ จากการ เ สี่ ย ง โชคหากเจอคน

ขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้น

ไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลยและดวงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปี 63 ถึง 65 ที่ดวงชะต าหนุนดวง

ให้มีทรัพย์มีมรดกมีบ้านมีรถพ้นเคราะห์ หมดเ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิ ต ศั ต รูคนคิดร้ ายแพ้ภั ยตัวเอง

4.คนเกิดวันศุกร์

พ้นเ ค ร าะห์ เ สี ยทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ ของการใช้ชีวิ ตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย

จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประส บการณ์ ในการทำงาน

ทำให้ชีวิ ตรุ่งโรจน์ เป็นอย่ างมาก คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชี พและการงานของคุณ มีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้าง จะเกิดความสำเร็จ ในการค้า

หรือการค้าขายกับชาวต่างช าติ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โชคหากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ผอมสูง

มาเร่ขายแล้วยื่นล็ อ ต เ ต อ รี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเ ส ธดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้น

ไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสินมีเงินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความ เป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบ ากอีกต่อไป

5.คนเกิดวันพฤหัส

ขอร ะวั งเรื่องคู่แข่ง ในเรื่องต่าง ๆจะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน

แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องห นั กใจ ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้องอิ จ ฉ า

คุณอยู่ลั บๆ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างช าติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนิน

ชีวิ ตดูมีชีวิ ตชีวา แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โชคหากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่มาเร่ขายใกล้ห้าง

สรรพสินค้า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบดวงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิ ตไม่ต้องติดค้าง

ใครอีกแถมมีเงินเหลือ เก็บก้อนโต

ที่มา bangpunsara.com