แนะนำร าศีอย ากด ว งเฮ ง โชคดีมีโชค แนะนำทำบุญช่วงวันเข้าพร รษ า

Posted by

แนะนำร าศีอย ากด ว งเฮ ง โชคดีมีโชค แนะนำทำบุญช่วงวันเข้าพร รษ า

 

1. การทำบุญเสริมด ว งในเรื่องหน้าที่การงาน

หากใครที่อย ากให้งานก้าวหน้าราบรื่นสมหวัง หรือคนที่กำลังมีปัญห าเรื่องการงาน ขอแนะนำให้ไปทำบุญด้วยแสงสว่าง

เช่น การทำบุญร่วมหล่อเทียนพรรษ า หลอดไ ฟ ไ ฟฉาย รางปลั๊กไ ฟ เป็นต้น

อ านิส งส์จะส่งผลให้การงานให้ประส บความสำเร็จ รวมถึงเรื่องการเรียนการศึกษ าด้วย

ร า ศี ที่ ค ว รไปทำบุญด้วยแสงสว่าง

คือ ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.) เพราะช่วงนี้ชีวิ ตเจอปัญหามาก การเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน

อุปส รรคเยอะ ถ้าหากมีโอกาสไปทำบุญด้วยแสงสว่างจะดีมากๆ

2. การทำบุญเสริมด ว งให้ชีวิ ตมั่งมีศรีสุ ข

หากใครอย ากให้ชีวิ ตมีแต่ความสุ ข เจริญก้าวหน้า มั่งมีเงินทอง บริวารดี มีคนรักใ คร่เมตตา ให้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน

โดยเฉพาะถ้าคนโสดอย ากมีคู่ครองดีๆ ถือว่าโอกาสมาแล้ว นานทีปีหนถึงจะมีโอกาสได้ไปถวายผ้าอาบน้ำฝน

แต่ให้รีบหน่อย เพราะวันสุดท้ายของการถวายคือวันอาสาฬหบูช า

ราศีที่ควรไปทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน

คือ ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) เพราะช่วงนี้ชีวิ ตอยู่ในเกณฑ์ข าขึ้น ด ว งกำลังดี หากยิ่งทำบุญก็จะยิ่งเสริมให้

ดว งชะต าดีขึ้นไปอีกขั้น

3. การทำบุญให้พ้นจากปั ญห าโ รคภั ยไ ข้เจ็ บ

หากต้องการทำบุญให้อ านิส งส์ส่งผลในเรื่องของสุ ข ภ า พ ก็ให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับย ารักษาโร ค

เช่น สังฆทานย า เจลแอ ลกอ ฮอ ล์ หน้ากากอนามัย (สำหรับพ ร ะสงฆ์) ถ้ายิ่งได้ถวายย าที่พ ร ะ สงฆ์ได้ใช้จริงๆ

ก็ จ ะ ยิ่ งได้บุญมาก เช่น ย าแ ก้แ พ้อากาศ ย าแ ก้ท้อ งเ สีย ย าล ดไ ข้ เป็นต้น

ร าศี ที่ ควรไปทำบุญเกี่ยวกับย ารักษ าโร ค

คือ ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.) เพราะช่วงนี้มีเกณฑ์เจอปั ญหาเกี่ยวกับสุข ภ า พ ถ้าไ ม่เป็นเอง ก็จะเป็นคนในบ้าน

ญ าติพี่น้องจะมีปัญห าเจ็ บป่ วย

ที่มา kasetpost.com