สาวโ ร งงาน สู้กู้ กยศ. เรียนเอง หลังแม่ไม่ให้ต่อปริญญ าตรี ลบคำครหาสู่ครูผู้ชำนาญการ

Posted by

สาวโ ร งงาน สู้กู้ กยศ. เรียนเอง หลังแม่ไม่ให้ต่อปริญญ าตรี ลบคำครหาสู่ครูผู้ชำนาญการ

เปิดเรื่องราวเส้นทางชีวิ ตของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ เธอต้องฝ่ าฟั นอุปส ร รค คำครหาหลายอย่ าง

จนพิสูจน์ให้เห็นด้วยความสำเร็จในที่สุด เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านแฟนเพจ กว่าจะมาเป็นครู ได้ระบุรายละเอียด

เอาไว้ดังนี้ ครูสุชญ า พรใส หรือที่นักเรียนเรียกกันว่าครูกิ๊ฟ ปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการ โ ร งเรียนศรีวิไลวิทย า

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงก าฬ ก่อนที่ครูกิ๊ฟจะมาเป็นครูนั้นเดิมทีแล้ว เป็นคนขี้อ ายไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ

คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ประกอบกับฐานะทางครอบครัวค่อนข้างลำบ าก โดยครูกิ๊ฟเล่าว่าแม่จะไม่ให้เรียนต่อปริญญ าตรีด้วยซ้ำ

แต่ตอนนั้นเป็นคนรักเรียนจึงบอกไม่ว่าจะกู้ยืม กยศ.เรียนเอง ตอนเข้าเรียนปริญญ าตรี ได้เลือกเรียน คณะบริห ารธุรกิจ

สาขาการตลาด มหาวิทย าลัยร าชภัฏอุดรธานี เรียนจนกระทั่งปี 3 ตัวเองว่าไม่ชอบและไม่เก่งด้านการตลาด

แต่ก็ต้องเรียนให้จบเพราะถ อ ยไม่ได้แล้ว จบปริญญ าตรีใบแรกด้วยเกียรตินิยมอันดั บ 2 และหลังจากเรียนจบ

ก็เดินทางไปจังหวัดชลบุรีเดินทางหางานอยู่เกือบ 2 เดือนเงินที่ติดตัว ก็จะหมดในวันที่ได้งานทำก็คือใช้วุฒิม 6

สมัครเป็นพนักงานฝ่ายผลิตในโ ร งงาน ยอมขๅยทองที่ติดตัวไปเป็นค่าตรวจสุ ขภาพและชุดพนักงานทำงานได้อยู่ 3 เดือน

ต้องลาออกเพราะแ พ้ ส ารในโ ร งงาน หลังจากนั้นก็มาทำงานเป็นพนักงานโ ร งแรม เจ้าหน้าที่สถาบันสอนพิเ ศ ษ

รวมถึงเจ้าหน้าที่โ ร งพย าบาล จนเริ่มคิดว่างานเอกช นเขาไม่เลี้ยงเราไปจนแ ก่แน่นอนถ้าเราอยู่แบบนี้ต่อไป

จะดูแลพ่อแม่ได้อย่ างไร ครูธุรการ ด้วยการที่ทำงานด้วยงานที่ทำอยู่และเงินเดือนทำให้ครูกิ๊ฟเริ่มเข้าสู่เส้นทาง

รับราชการจากเริ่มเริ่มจากการสอบครูธุรการได้ในลำดั บที่ 223 จาก พันกว่าคนสอบไว้ไม่รู้จะเรียกเมื่อไหร่

จึงไปสมัครเรียนที่มหาวิทย าลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศ าสตร์สาขาวิช าภาษาไทย เริ่มไปเรียนไม่กี่สั ปด าห์

ก็ถูกเรียกไปเป็นครูธุรการที่โ ร งเรียนมัธยมในอำเภอเ พ็ ญ ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีเพราะทำงานโ ร งพย าบาล

หยุดวันอาทิตย์วันเดียว การไปเรียนคงทำได้ไม่เต็มที่แต่พอมาเป็นครูธุรการ หยุดเสาร์อาทิตย์ ลงตัว

เข้าสู่เส้นทางครูผู้ช่วยสอน

การสอนครั้งแรกเกิดขึ้นที่นี่ครูอัตราจ้าง โ ร งเรียนสังคมวิทย า อำเภอสังคม จังหวัดหนองค าย 1 ปีกับชีวิ ต

ครูอัต ร าจ้างเมื่อถึงเวลาเปิดสอบบรรจุก็มีคำแนะนำจากครูท่านหนึ่งเขาได้บอกว่าอย่ าใช้โอกาสเปลือง ครูกิ๊ฟเข้าใจ

และซึ้งกับคำนี้มาก เพราะเราเ สี ยเวลาไปทำอย่ างอื่นมาเยอะ 10 ปีที่เราเ สี ยไป หมายความว่าเราเริ่มช้ากว่าคนอื่น

มากเราต้องสอบให้ได้เร็วที่สุดตอนนั้นอายุ 31 ปีแล้ว

เตรียมตัวสอบอย่ างไร

ในปี 2555 เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงระเบียบการสอบหลายอย่ างไม่มีการสอบสัมภ าษณ์หลายคนแนะนำให้อ่านหนังสือ

สำนักนั้นบ้าง สำนักนี้บ้าง บางคนแนะนำให้ไปติวแต่คิดตั้งใจว่าจะอ่านเองไม่ไปติว เพราะไม่มีเงินค่าติว ที่เป็นคนอ่านช้าคือ

ถ้าไม่เข้าใจจะไม่ยอมผ่านไปอ่านอย่ างอื่น แต่กิ ฟท์จะมีสมุดที่เตรียมไว้หลังจากอ่านเข้าใจแล้วจะเขียนเป็น Mind Map

เพราะอ่านแล้วต่อ ๆ ไปก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือแล้ว อ่านสิ่งที่เราจดมาและทำความเข้าใจของเราวิธีนี้ทำให้เข้าใจง่าย

จำแม่น ช่วงเวลาที่เหมาะกับการอ่านหนังสือคือช่วงที่เราพร้อมเคยฝื นง่ ว งไม่ยอมนอนสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์

อะไรแถมไม่ได้พักผ่อนทำอะไรก็ไม่ได้

สอบครั้งเดียวอย่ าใช้โอกาสเปลือง

จากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หลายอย่ างจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบหลาย ๆ อย่ างถือเป็นโอกาสดีของครูกิ๊บ

เพราะข้อสอบในปีนั้นเป็นข้อสอบเชิงวิเ ค ร า ะห์ซึ่งเราชอบข้อสอบแนวนี้ ตรวจสอบก็ไม่ย ากตอนสอบก็ไม่อย ากหวังอะไรมาก

คิดว่าสอบปีแรกไม่ได้ถือว่าได้ลองทำข้อสอบได้จากจำนวนผู้สมัครในปีนั้นเกือบ 300 คนภาษาไทยสอบผ่าน 24 คน

กิ๊ฟสอบได้ลำดั บที่ 5 จากลูกชาวนาได้รับราชการคนแรกของตระกูลพ่อแม่รู้ข่าวคือกินข้าวไม่ลงลูกก็สุดภูมิใจในชีวิ ต

ก้าวข้ามคำดูถูกของคนอื่นมาได้แล้ว ต่อไปเราจะทำเพื่อครอบครัวของเรา

แหล่งที่มา : เฟซบุ๊ก กว่าจะมาเป็นครู