ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งขายต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นล้านต่อเดือน

Posted by

ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งขายต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นล้านต่อเดือน

วันนี้เราจะพามาศึกษาวิธีการปลูกสร้างรายได้ สามารถส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่

และปลูกพลูหลากหลายสายพั น ธุ์ สายพั น ธุ์ของพลูที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน

จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาลตัวอย่ างที่ประเทศใต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลู

เป็นกลุ่มคนที่ใช้แ ร ง ง าน จุดที่เป็นพืชเศษฐกิจที่ตลาดใต้หวันต้องการคือ ใต้หวันมีพายุไ ต้ฝุ่ นบ่อยครั้ง

จึงส่งผลให้โ ร งเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เ สี ยห ายมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเทศไทยต้นพลูจะเพราะ

ชอบอากาศร้ อ นชื้ นเหมาะแ ก่การปลูกใบพลู ในส่วนของราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บ าทต่อกิโลกรัม

แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่ งไปถึงกิโลกรัมละ 400 บาท แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใต้หวันไม่มีพายุหรือม ร สุม พลูที่ใต้หวัน

ก็มาปริม าณมากและเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ

ส ายพั น ธุ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการสร้างราย ได้ในแต่ละวัน การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บ

จะไม่ใช้เครื่องจั กรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเ ด็ ดกิ่ งที่ยาว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆ

สร้างใบให้สวยและใบใหญ่ หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคัดขนาดของใบพลู

จะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำน าญพอสมควร ทำการตั ด ขั้ วของใบพลูออก

ถ้าไม่ตัดจะทิ่มส่วนของใบทำให้แ ต กได้ จากนั้นเราจะห่อด้วยกระดาษเพื่อควบคุมความชื้ นไม่ให้พลูนั้นใบเ หี่ ย ว

ขณะที่เราทำการขนส่งครับ เราจะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 16 องศาเซลเซียส

หลักการดูแลรักษาต้นพลู

เราจะทำการทำปุ๋ ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการบ ดอ้อยให้ละเอียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมา

และจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้อยเกิดการย่ อ ยส ล ายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิตร ก ากน้ำตาล 1 ลิตร EM 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการรดที่กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้ งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเกิดการย่ อยสล ายตัว

จากนั้นนำไปโ ร ยบริเ ว ณ ร่ อ งของต้นพลูแล้วทำการไ ถ ก ล บปุ๋ ยให้ก ล บอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู

เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและด กครับ

เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเด็ด ทิ้ งทันที

และเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แ พ ร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปThai PBS