“น้องบีม” สู้ชีวิ ตทำงานแลกค่าเทอม ฝันอย ากเรียนสูงๆ

“น้องบีม” สู้ชีวิ ตทำงานแลกค่าเทอม ฝันอย ากเรียนสูงๆ

พ่อแม่สอนเสมอว่าลู กต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะ น้องบีม นางสาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โ ร งเรียนบ่อเกลือ

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน “พ่อแม่สอนเสมอว่าลู กต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะ อย่ าไปพย าย า มพึ่งคนอื่น”

ครอบครัวของบีมเป็นชาวไทยภูเขาเ ผ่ าลั๊วะ พ่อกับแม่ของบีมทำไร่ทำนาเลี้ยงลู ก 3 คน หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะไปหางานทำ

ต่างอำเภอเพราะในท้องถิ่นไม่ค่อยมีงานรับจ้าง บีมกับพี่ชายต้องเดินไปโ ร งเรียนเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตรต่อวัน

และจะช่วยกันทำงานเท่าที่กำลังของแต่ละคนจะสามารถทำได้ ครอบครัวที่ย ากจนมีความหวังมากขึ้นเมื่อพี่ชายของบีม

กำลังจะได้เรียนต่อปริญญ าตรี แต่โชคชะต ากลับทำให้ไปไม่ถึงฝัน บีมเ-สี-ยพี่ชายไปเพราะเกิด-อุ-บั-ติ-เ-ห-ตุ-เมื่อ 4 ปีก่อน

ครอบครัวพย าย ามตั้งหลักสู้ทั้งที่กำลังใจห-ด-ห-า-ย บีมยังมีโอกาสได้เรียนต่อชั้นม.4 และเธอเลือกเรียนที่โ ร งเรียนบ่อเกลือ

เพราะเป็นโ ร งเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด (ห่างจากบ้านประมาณ 30 กิโลเมตร) โดยบีมจะอาศัยที่หอพักของโ ร งเรียน

เพื่อประหยัดค่ าอาหารและค่ าเดินทาง เธอจะกลับมาช่วยงานพ่อแม่ทุกวันศุกร์และวันหยุดจะได้แม่ดูแลน้องชายวั ย 11 ปีด้วย

บีมคอยแบ่งเบาแ ร งของพ่อแม่ ทั้งทำนา เลี้ยงค ว า ย ทำไร่ข้าวโพด และทำสวนงานเหล่านี้แม้จะเ-ห-น็-ด-เหนื่อย

แต่ทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง บีมต้องสู้ต่อไปเพราะเธอมีเป้าหมายสำคัญคือการได้เรียนต่อด้านวิท ย าศ าสตร์

สุ ขภาพซึ่งได้แ ร งบันด าลใจมาจากพี่ชายของเธอ และเพราะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล

จากสถานพย าบาล บีมจึงอย ากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชาวบ้านได้ในย ามฉุ-ก-เ-ฉิ-น

แม้จะอยู่กันอย่ างลำ-บ-า-ก และพ่อบอกว่าอาจจะส่ง-เ-สี-ยให้เรียนได้แค่จบชั้นม.6 เท่านั้น แต่บีมตั้งใจแล้วว่า

เธอจะดิ้-น-ร-นให้ถึงที่สุดเพื่อความสุ ขสบายของพ่อแม่และเพื่ออน าค ตของน้องชาย