ชะต า 5 วันเกิดดวงการเงินพุ่งแ ร ง หน้าที่การงานโดดเด่น เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ชะต า 5 วันเกิดดวงการเงินพุ่งแ ร ง หน้าที่การงานโดดเด่น เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

1.ชีวิ ตรุ่งเกิดวันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และดวงชะต ายังได้รับ

การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบไหว้บูช า มีโอกาสจะสมหวัง

กับสิ่งที่ป ร ารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างช าติต่างประเทศ

2.ชีวิ ตรุ่งเกิดวันศุกร์

พ้นเ ค ร า ะห์เ สี ยทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ของการใช้ชีวิ ตที่ดีขึ้น

จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน

จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประส บการณ์ ในการทำงาน ทำให้ชีวิ ตรุ่งโรจน์

3.ชีวิ ตรุ่งเกิดวันพฤหัส

ขอระวังเรื่องคู่แข่ง ในเรื่องต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงาน

ที่ไม่ค่อยถูกชะต ากันแต่แรกนำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ระวังอย่ าทำอะไรที่โดเด่น

เกินหน้าเกินต ามากไปนักมีคนจ้องอิจฉ าคุณอยู่ลั บ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่ อ นจนเกินไป

4.ชีวิ ตรุ่งเกิดวันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสั บส น กับอ าร มณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ ดวงขึ้นๆ ลงๆ ใครจะทำอะไร

ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเ สี ยหมด จนเกิดความเ ค รี ย ด จนป ว ดต า ดวงชะต ามีเกณฑ์

ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก

5.ชีวิ ตรุ่งเกิดวันอาทิตย์

ทำอะไรอย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อยศึกษ า ค่อย เรียนรู้ อย่ าบุ่ มบ่ ามหรือรีบร้ อ น ขอเตือนว่า

อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก เพราะอาจทำให้คุณผิดหวังหรือเ สี ยใจได้

เพราะความใจร้ อ นอาจ จะเกิดปัญห าตามมาได้ ชะต าชีวิ ตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน