ชะต า 4 วันเกิด หลังผ่านช่วงลำบ ากมามาก โชคใหญ่กำลังจะเข้ามา เตรียมตัวรับทรัพย์

Posted by

4 วันเกิด หลังผ่านช่วงลำบ ากมามาก โชคใหญ่กำลังจะเข้ามา เตรียมตัวรับทรัพย์

 

คน เ กิ ด วั นอาทิตย์

สิ่งที่ไม่ต้องการให้พบ เ จ อ ในชีวิ ตก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ จะมีแต่สิ่งดีเข้ามา มีโอกาสถูกสลากรางวัลใหญ่

ในไม่ช้านี้และมีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวั ยอาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างช าติ

แ ล ะ จ ะ ได้ ข องมีค่าที่อย ากได้มานานแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการเ สี่ ย งโชค

ด ว ง ทำอ ะ ไร ก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งคนที่มีคู่จะยิ่งนำพาบุญบ ารมีให้กันและกั น แต่ สำ ห รับ ใครบ างคนที่ยังไม่มีคู่

มีโอกาสได้พบเจอคู่ที่มี วาสนาตรงกัน

ค นเ กิ ด วั นจันทร์

ด ว ง ชะต าท่านเองมีกฏเกณฑ์ห ลุ ดพ้ นจากคนไม่ดี คนที่คิดเอาเปรียบ กลุ่มคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเอง

วางตัวนิ่งๆเฉยๆไว้เดี๋ยวทุกอย่ างจะค่อยๆดีเอง โช ค ลา ภกำลังจัดแจงพุ่ งช น มีหลักเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง

ทั้ ง ยั งกั บผู้ที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ท หรือรับราชการก็มีมาตรฐานเจริญรุ่งเรือง ถึงแม้คิดทำอ า ชี พ เ ส ริม

ก็มีกฏเกณฑ์รุ่งโ ด ย เ ฉ พ าะค้าขายออนไลน์ จับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง และความขยัน ความพากเพียร ไม่เอาเปรียบ

สั ตย์ซื่อจ ะ ทำให้ด ว ง ท่านดี ย า วๆจนตราบเท่าปี 2564 เลย การหมั่นบริจาคทาน ทำบุญสุนทาน ครั้งใดก็ตาม

ไ ด้ ช่ อ ง ก็จะชาวยเสริมด ว ง เ ส ริ ม บุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ค น เ กิ ด วันศุกร์

โชคชะต าดูเด่นในเรื่องของการเงิน แ ล ะ หน้าที่การงานมากๆ มีโอกาสเงินทองไหลเข้ากระเป๋าก้อนใหญ่

โ ช คใ น เ รื่องของการเ สี่ ย งโชคเ สี่ ย งด ว ง น้อยลง แต่มีโอกาสได้ผลกำไรทางเ ส้ น ท า ง อื่นเป็นจำนวนมาก

และมากอย่ างยิ่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้ปรับเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสได้ขยับข ย า ยธุรกิจและสิ่งที่กำลังทำอยู่

ทิศทางและวาสนาจะนำพาแ ต่ สิ่ งที่ดีที่สุดนั่นก็คือ ก า ร ขยันทำมาหากิน แ ล ะ การซื่อสั ตย์สุจริตต่อการกระทำ

หน้าที่การงาน คำพูด โชคชะต าได้นำพา คนเกิดในวันศุกร์โชคดี เก็บโชคตัวคุณเองไว้แล้วจะโชคดีมีชัย

ค น เกิ ด วั นเสาร์

มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่จากตัวเลข และการร่วมลุ้นโชคจากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล หรือจากการลุ้นชิงโชคร่วมสนุกต่างๆ

มี เ ก ณ ฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่า ห ล า ย แสนบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาเงินตั้งตัวได้เลย

ความฝันรุ่งสางวันที่ 1 ที่เกี่ยวกับพ ร ะ จ ะ ใ ห้โชค ก า ร เ สี่ ย ง ด ว ง จากสลากให้ซื้อกับหญิงสาวรุ่นผิวน้ำผึ้งที่ขายใกล้ร้าน

ขาย ย าจะ ถู กโ ฉ ล กกับด ว ง คุณ มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็น ห ลั ก แ ส น มีเงินใช้ส อ ยอย่ างสมใจ

ด ว ง ชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์ห ลุ ดพ้ นจากคนไม่ดี คนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเอง

วางตัวนิ่งไวอย่ าป ากไวโชคล าภกำลังเตรียมพุ่ งช น

ที่มา kasetpost.com