เผยลักษณะลิ้ น บ่งบอกอำนาจวาสนา

Posted by

เผยลักษณะลิ้ น บ่งบอกอำนาจวาสนา

 

สวัสดีคะ วันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดูโหงวเฮ้งลักษณะของลิ้ น ซึ่งลิ้ นที่ดีจะสีแดงสดใส ได้รูปสวยงาม และลิ้ นยังสามารถบ่งบอก

ถึงจิตใจ ทรัพย์ สุ ขภาพ อำนาจวาสนา และการเจรจา ได้อีกด้วย

1.ผู้ที่ลิ้ นงามแ ห ล มสวย

เป็นคนมีสติปัญญ าดี รู้ทันผู้คน จิตใจหนักแน่น มีทรัพย์สินเงินทองฐานะการงานมั่นคง

2.ผู้ที่ลิ้ นแคบและยาว

เป็นคนชอบพูดโกหกมดเท็จ หาความเ ชื่ อถืออะไรมิได้ โ ง่แกมห ยิ่ งแต่อวดฉลาด ไม่มีใครนิยมคบหาด้วย

3.ผู้ที่ลิ้ นโตและยาว

เป็นคนล่ อล ว ง ชอบพูดความเท็จ ป ลิ้ นปล้อนเห็นแ ก่กิน ไม่ใคร่นึกถึงผู้อื่นและวันข้างหน้า

4.ผู้ที่ลิ้ นยาว เล็ก แดง

ลักษณะดี แสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจวาสนา มีทรัพย์สมบัติผู้คนให้ความเคารพเ ชื่ อฟัง

5.ผู้ที่ลิ้ นสีดอกบัว

เป็นคนซื่อตรง จิตใจมั่นคง ใฝ่ดี มีคุณธรรมสูง

6.ผู้ที่ลิ้ นเป็นไ ฝดำ

จะมีความสุข ไม่อดอย าก แต่หากเป็นปานดำที่ลิ้ น จะพบกับความทุ กข์ย ากในชีวิ ต

7.ผู้ที่ลิ้ นดำและขาวมิใช่จากไ ฝหรือปาน

เป็นคนอาภั พทุ กข์ย าก เ ข็ ญใจ ไม่ประส บความสำเร็จในชีวิ ต

8.ผู้ที่มักแลบลิ้ นเ ลี ยป ากอยู่เสมอ

เป็นคนชอบอวดตัว ชอบสนุกสนานรื่นเริงหรือนิยมการเที่ยวเตร่ ไปตามสถานที่ต่างๆ

*** การตั ดสินใจจากการดูลักษณะของคนที่ท่านจะคบหาด้วยนั้น ควรดูในเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย