ดวงชะต าผลบุญค้ำจุน อดทนแล้วชีวิ ตจะดี ชีวิ ตจะร่ำรวย

Posted by

ดวงชะต าผลบุญค้ำจุน อดทนแล้วชีวิ ตจะดี ชีวิ ตจะร่ำรวย

 

ช า ว ร า ศี ธ นู

เ ป็ น ผู้ ที่ถือดี เอาแต่ใจต นเองเป็ นที่ตั้ง บางทีก็เรียกได้ว่า หั วดื้ อ มองดูค นอื่ น

แล้วคิดว่าทำอะไร ไม่ได้เทียบเ ท่ า ต น เอง จิตใจดี

รั กค ว า มยุติธร ร มเป็ นชีวิ ตจิตใจ เ ห ตุผลจะต้องชัดเจ นจึงจะเ ชื่ อถือ

หากไร้เ ห ตุผลแล้ว ชาวร าศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ดข า ด

เ พ ร า ะ ตะขิ ดตะข ว งใจจริงๆ ซื่ อสั ตย์สุจริต ใจบุญสุ นทา น ใจร้อ น

ทำอะไร ชอบความร วดเร็วทั นอกทั นใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

จ ะ ต้ อ ง อยู่ไม่สุ ข ทำอะไร ต่อมิอะไร อยู่เสมอ เป็ นค นมี ส ติ ปั ญญ าดี

ฉลาด มองค นได้ชัดเจ น รู้ดีว่าจิตใจเป็ นอย่ างไร ดีหรือไม่ดีอย่ างไร

เ อ า รั ด เอาเปรียบหรือเปล่า แม้ต นจะรู้ทั นก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้ค นเดียว

โดยไม่ปริป ากออกมา นอกจากเหลืออดจริงๆ

จึงจะแ ต ก หั กกั นไปข้างหนึ่งทั นที มักเป็ นค นที่ว่าอะไร ก็ว่าตามกั น

ไม่ค่อยขัดใจใคร พูดจาเรี ย บ ร้อ ย อ ยู่ แล้ว จึงมีนิสัยค่อ นข้างเกร งอกเกร งใจผู้อื่ น

ช า วร า ศี กั น ย์

ความเฉลียวฉลาด ความสามาร ถ ความคล่องแคล่ว เป็ นนักอุดมคติ

มีพิธีรีตอง พิถีพิถั น ชาวร าศีกั นย์ โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิสัย

ที่คล้ายคลึงกั นหมด คือ เป็ นผู้ที่จิตใจเริงร่า เฮฮา ชอบสนุก

มองดูชีวิ ตสดชื่ นร่าเริง มองโลกใ นแง่ดีไปหมด

บ า ง ที ก็พูดแบบสองแง่สองง่ ามไปเรื่อย ชาวร าศีกั นย์อาจจะรู้ว่า

ตัวเองไม่ค่อยส ม ห วัง จึงทำตัวเองให้สนุกเข้าไว้

ส่ ว น ใ นความรู้สึกที่แท้จริงนั้ น มีความน้อยอกน้อยใจอยู่มาก

คิดว่าต นเองเป็ นผู้ที่มีความอ าภั พ อั ปโชค ไม่มี อ ะ ไ ร เ ด่ นดังหรือมีช่องทางหาความสุ ขได้ง่ายๆ

ชา ว ร า ศี มั งก ร

มีลักษณะเด่ น คือ มีความทะเยอทะย า นสูงสุดเหนือร าศีใดๆมีพลังจิต

หรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ชีวิ ตและพฤ ติก ร ร ม ต่างๆ

ถู ก ค ว บคุมด้วยความทะเยอะทะย า นนี้ เขารักงา นเป็ นอั นดับแร ก

ถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอ ะ ไ ร ที่ เ ข าทำไม่ได้

เ ข า มุ่ ง มั่ นสูงขึ้ นเรื่อยๆ ทุ่มเทหัวใจและวิญญ า นให้กับสิ่งที่เขาทำ

เขามองหา ความส ม บู ร ณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชี วิ ต ม า ก ไป

ไ ม่ มี จิ นต นาการ ฝั นเฟื่อง มีความรับผิ ดชอบสูงไว้วางใจได้

เพร าะเขาสุขุ ม ร อบคอบมาก เขาเป็ นค นหั วเก่ายึดมั่ นใ นวิธีการ

ห รื อ ข นบธร ร มเนียมเก่าๆ และรักอ ดี ตกาล ต ล อดชีวิ ตของเขา

เขามักวิต กกังวลอยู่แต่เรื่องเสถียร ภาพใ นบั้ นปลาย ข อ ง ชี วิ ต เ ข าเ ท่ า นั้ น

ที่มา kasetpost.com