7 ลักษณะมือ ทำนายดวงชะต าในอ น า ค ตได้อย่ างแม่นยำ

Posted by

7 ลักษณะมือ ทำนายดวงชะต าในอ น า ค ตได้อย่ างแม่นยำ

 

เพื่อนๆ รู้หรือไม่? ว่า “ลักษณะมือ” ของคนเรานั้น สามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจค อและดวงชะต าของเจ้าของมือนั้นๆได้ด้วย

ซึ่งวันนี้ จะมา เปิดดวงชะต า เผยลักษณะนิสัย ของแต่ละคน จากลักษณะลายมือ โดยวิธีง่ายๆ เพียงแค่เพื่อนๆ เลือกว่า มือของเรา

นั้นมีลักษณะแบบไหน? จาก 7 ลักษณะที่กล่าวไว้ ก็จะรู้ได้เลยว่า ลึ กๆแล้วตัวเรามีลักษณะใจค อที่แท้จริงเป็นอย่ างไร

และในอน าค ตชีวิ ตของเราจะเป็นแบบไหน รุ่งหรือร่ ว ง? กันแน่! เอาล่ะ! ว่าแล้วก็อย่ ามั วเ สี ยเวลา ไปเช็คพร้อมกันเลยจ้า

1. มือนิ่ม

คนที่มีมือนิ่มและฝ่ ามือก็อูมนุ่มนิ่มเป็นคนจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ ดวงชะต าดี มีบุญ มีวาสนา

และชีวิ ตจัดได้ว่ามั่งมีศรีสุ ขเลยทีเดียว

2. มือยาว

รูปทรงของมือค่อนข้างยาว นิ้วก็ยาวด้วยแสดงว่าเป็นคนใจกล้า มีอุดมการณ์ รักและดูแลตัวเองดี ชะต าชีวิ ตดี มีความก้าวหน้า

แต่ถ้าเลือกทางทุจริตก็จะทุ ก ข์ร้ อ นในที่สุด

3. มือเล็ก

มือเล็กอย่ างมือเด็ก เป็นคนช่างคิด ช่างฝัน จิตใจดี อ่อนไหว เ ค รี ย ดง่าย วิสัยทัศน์กว้างไกล ดวงชะต าดี มีผู้คนชื่นชม

รักใ ค ร่ทุกแห่งหน

4. มือใหญ่

เป็นคนขยันขันแข็ง ชอบทำงาน อ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ ดวงชะต าดี ต้องเหนื่อยก่อนแล้วจะมั่งมีศรีสุ ขในภายหลัง

5. มือแข็งกร้าน

เป็นคนฉลาดเฉลียว มองการณ์ไกล ใฝ่รู้ค่อนข้างจะหั วแข็ง แต่ก็มีความรับผิดชอบดี ดวงชะต าปานกลาง ลำบ ากไม่นานก็รวย

ด้วยลำแ ข้ งของตนเอง

6. มือหนา

รูปทรงฝ่ ามือค่อนข้างหนา นิ้วมือก็หนาแสดงว่าเป็นคนขยัน อดทน มีความเพียรสูง ไม่ย่อท้อง่ายๆเป็นนักสู้ชีวิ ต ดวงชะต าดี

จะมีความเจริญก้าวหน้า ด้วยความสามารถของตน

7. มือสั้น

ฝ่ ามือสั้นและนิ้วมือสั้น แต่ดูไม่สมส่วนกัน (มือเด็กจะเล็กแต่ดูสมส่วน) แสดงว่าเป็นคนรักอิสระ ชอบเที่ยว ชอบสบาย

ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ ดวงชะต าปานกลาง สุ ขสบายตามสมควรแต่ไม่มั่งมีมากนัก