อ านิส งส์ของการสวดมนต์ สวดทุกวัน จิตใจสงบ ชีวิ ตไร้อุปส ร ร ค

Posted by

อ านิส งส์ของการสวดมนต์สวดทุกวัน จิตใจสงบ ชีวิ ตไร้อุปส ร ร ค

 

สำหรับใครที่ชีวิ ตมีแต่ความวุ่ นว าย พบเจอแต่ปัญห าและอุปส ร ร คต่างๆ จนทำให้เกิดความเ ค รี ย ด นอนไม่หลับ

ซึ่งอาจก่อให้เกิดโ ร คร้ า ย ต่างๆตามมาได้! วันนี้ มีเ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ช่วยทำให้คุณ รู้สึกดี มีสมาธิ จิตใจส ง บ ผ่องใส มากขึ้น

มาฝาก ซึ่งก็คือ “การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน” เพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์

หรือส ร ร พสั ต ว์ต่างๆ บนโลก นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรามีความสุ ขขึ้นได้ โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราว

มากมาย ทั้งนี้ ใครที่เจอแต่เรื่องแ ย่ ๆ ลองทำกันดูนะคะ รับรองว่า จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่ างแน่นอนจ้า

อ านิส งส์ของการสวดมนต์

– สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูช าเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น

มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสื บกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิ ต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูช าพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล

– เกิดผลดีต่อร่ างก าย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุ ข

ได้จริงในจิตใจ ส่งผลต่อร่ างก ายให้ห ลั่ งส ารความสุ ขออกมา ร่ างก ายก็จะแข็งแ ร ง ใบหน้าสดใส

ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเ ค ล็ ดลั บลั บสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก

และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มากอายุจึงสั้น

– เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่ างหนึ่ง ทำให้มีสมาธิจิตใจ แจ่มใส การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่ง

เมื่อจิตที่มีสมาธิย่อมแจ่มใส มีกำลัง คิดอ่านแก้ไขปัญห าอะไรก็จะทำได้ง่ายเพราะมีสติกำกับอยู่

– เป็นที่โปรดโปรนของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิ ตวิญญ าณทั้งป วง แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดา ส ร ร พสั ตว์ทั้งหลาย

ดวงจิตวิญญ าณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายทุ กข์ ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วย

และเมื่อยินก็จะช่วยปกป้องรักษ าคนที่สวด

– เกิดบุญจากการแผ่เมตต า เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้น มีการแผ่เมตต าแ ก่ตนเองและเหล่าส รร พสั ต ว์ย่อมเกิดอ านิส งส์บุญเกิดขึ้น

-ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างกรรมดี

จากการสวดมนต์และแผ่เมตต า

– สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่าภั ยพิภั ย โ ร คร้ ายได้จริง ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์

มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอั ปม งคลนั้นออกไปจากชีวิ ต และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น

ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย

– สามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เ ดื อ ดร้ อ นได้ บทสวดมนต์ทุกบทนั้น สมารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เ ดื อ ดร้ อ นได้ทุกเรื่อง

ยิ่งเป็นสายเ ลื อ ดเดียวกันจะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและก ร ร มผู กพั นกันมา อ า นิส งส์ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น

คงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อ านิ ส งส์ หรือ ประโยชน์ที่จะรับจากการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

ตลอดจนการแผ่เมตต าเป็นอย่ างดีแล้วอย่ างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นความจริงแล้วมีอ านิส งส์

ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึ กอีกมากมายกว่านี้นักแต่เป็น “ปัจจัตตัง” หรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป โปรดจำไว้เสมอว่า

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้

– เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนาก ร ร มฐานชั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่ างไร

ก่อนถึงจะเริ่มต้นการสวดมนต์ ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการสวดให้ชีวิ ตดี สวดให้สุ ข

สวดให้รวย กันในลำดับต่อไป