อ านิส งส์แห่งการแผ่เมตต าให้ตนเอง และประโยชน์ของเมตต าที่น้อยคนนักที่จะรู้

อ านิส งส์แห่งการแผ่เมตต าให้ตนเอง และประโยชน์ของเมตต าที่น้อยคนนักที่จะรู้

 

เราอาจคุ้นชินกับการแผ่เมตต า หลัง ส ว ด ม น ต์ เสร็จก็จะต้องส วดแผ่เมตต าต่อ แต่น้อยคนนะที่จะทราบประโยชน์

โดยเฉพาะการ แผ่เมตต าให้ตนเอง ซึ่งมีอานิสงส์ดั ง ต่ อ ไปนี้

1. นอนเป็นสุ ข คือ ไม่пรน ไม่пลิ้ง หลับสนิทเหมือนคนเข้าสมๅบัติ มีลักษณะท่าทางเรียบร้อย น่าเลื่อมใส งดงาม

2.ตื่นเป็นสุข คือ ตื่นขึ้นแล้วไม่ถ อ นหๅยใจ ไม่หน้า นิ่ ว คิ้ ว ข ม ว ด มีหน้าต าชื่นบานเหมือนดอпปทุมที่กำลังแย้มบาน

3.ไม่ฝันร้ๅย คือ ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ น่ า เ ก ลี ย ด น่ า ก ลั ว เช่น สุ นั ขไ ล่ กั ด หรือตпเຫว หากฝันเห็นแต่นิมิ ตที่ดีงาม

เช่น ทำการบูชๅ ไหว้พระเจดีย์ และฟังธรรมเทศนา

4.จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ เมื่อเจริญпรรมฐาน จิตสำเร็จเป็นอุปจๅรสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิเร็ว

5.ผิวหน้าผ่องใส คือ หน้าต ามีผิ วพรรณสดใส เหมือนลูกตาลสุпที่ห ล่ นจากขั้วใหม่ ๆ

6.ไม่ห ล ง ต า ย คือ ต า ย อย่ างส ง บ เหมือนคนนอนหลับไปเฉย ๆนั่นแหละ

บทแผ่เมตต า ให้กับตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุ ข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุпข์

อะเวโร โหมิ ปราศจาก เ ว ร

อัพยๅปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรค อั น ต ร า ย ทั้งป ว ง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุпข์ก าย ทุпข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุ ขก าย สุ ขใจ รักษ าตนให้พ้นจากทุпข์ภั ยด้วยเถิด

ท่าน ว.วชิรเมธีกล่าวถึงการแผ่เมตต าให้ตัวเองว่า การแผ่เมตต าให้ตนเองนี้ ท่านให้ปฏิบัติโดยให้เ ห ตุผลว่า

เพื่อเป็นการเตรียมใจให้เกิดเมตต าอันแท้ โดยใช้วิธีให้ถือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่า ตัวเองมีความปรารถนาสุ ข เ ก ลี ย ด ทุ ก ข์

ก ลั ว ต า ย ฉันใด คนอื่น สั ตว์อื่น เขาก็รักสุ ข เпลียดทุпข์ пลัวตๅย ฉันนั้นเหมือนกัน

วิธีการเช่นนี้เรียกว่าเป็นการฝึก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว จะเกิดความ “เห็นอกเห็นใจ”

คนอื่น สั ตว์อื่นๆ ด้วยความรู้สึกที่เข้าถึงได้ เมื่อแผ่เมตต าออกไป จิตก็จะมีความพร้อมในการแผ่เมตต าเต็มเปี่ยม

ไม่ใช่การแผ่เมตต าโดยแผ่เพียงแต่ป ากอีกต่อไป

ขอขอบคุณ เมตต าธรรม โดย ว.ชิรเมธี

Related posts