หมั่นทำ 3 ทานนี้ ชีวิ ตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ทานนี้ ชีวิ ตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

 

1.ธรรมทาน

นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ

การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา

ด วงจิ ตวิญญ าณที่อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย

2.วั ตถุทาน

ไม่ได้ใช้เงินมากอะไร เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์

หรือจะให้อ าห ารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บ าตร จะทำสังฆทาน เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวั ตถุทานทั้งนั้น

3.อภั ยทาน

จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโก ร ธ ปั กใจหรืออ าฆ าตแ ค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภั ยย าก

ครูบ าอ าจ ารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภั ยคน ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิห าร 4 เข้าช่วย

ก็เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทา และหากไม่ไหวก็อุเ บ กข าคือ ปล่อยวางเ สี ย

คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน

ต่อไปก็ขย ายออกไป จะสำเร็จโดยง่าย

ที่กล่าวมานี้ ทั้ง 3 ทาน สามารถทำได้ทุกวัน แล้วทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ป าฏิห า ริย์”

ที่ท่านจะรู้ด้วยตนเองทันที และขอให้ทุ กท่านพบแต่ความสุ ข ความส ง บในจิตใจ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณ postsod

Related posts