ห นีมาบวชในประเทศไทย ‘ลูกเศรษฐีมาเลฯ’ ทิ้ งมรดก 3 หมื่นล้านพึ่งบุญพุทธศ าสนา

ห นีมาบวชในประเทศไทย ‘ลูกเศรษฐีมาเลฯ’ ทิ้ งมรดก 3 หมื่นล้านพึ่งบุญพุทธศ าสนา

 

พระอาจารย์สิริปันโน ทาย าทมหาเศรษฐีแสนล้าน บุ ตรชายของ นายอนันดา กริชนัน มหาเศรษฐีอันดั บ 3

ของมาเลเซีย เ ห ตุใดท่านถึงละทิ้ งทางโลกสละนับแสนล้าน เพื่อมุ่งสู่ทางธรรม หากคุณเป็นทาย าทมหาเศรษฐีลำดั บต้นๆ

ของประเทศมีเงินนับแสนล้าน คุณจะยอมทิ้ งทุ กอ ย่ างเพื่อมุ่งหน้าสู่ทางธรรมตลอดชีวิ ตหรือไม่

เราเ ชื่ อว่าคงมีหลายคนที่ไม่สามารถละกิเ ล ศนั้นได้ แต่สำหรับ พระอาจารย์สิริปันโน พระอาจารย์ไทย-มาเลเซีย

ท่านได้ทิ้งทุกอย่ างทางโลก ทิ้ งความร่ำรวย โชคล าภ สมบัติมากมาย และบวชเป็นพระมาแล้วกว่า 20 ปี

และนี่คือเรื่องราวในชีวิ ตของท่านพระอาจารย์สิริปันโน ทาย าทมหาเศรษฐีแสนล้าน ผู้ละชีวิ ตทางโลก มุ่งสู่ทางธรรม

ทาย าทมหาเศรษฐีพันล้าน สืบเ ชื้ อสายราชวงศ์พระอาจารย์สิริปันโนมีบิดาชื่อ นายอนันดา กริชนัน เป็นนักธุรกิจ

รวยติดอันดั บ 3 ของมาเลเซีย มีทรัพย์สินกว่า $5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน ธุรกิจการพนัu การสื่อส ารคมนาคม และบันเทิง ในขณะที่ม ารดาของพระอาจารย์สิริปันโนคือ

หม่อมราชวงศ์สุพินดา จักรพันธุ์ (จุ๋ยกริ่ง) ซึ่งได้สมรสกับนายอนันดา แต่ปัจจุบันห ย่ าร้ างเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ท่านยังเป็นหลานตาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเป็นพระบิด าของ หม่อมราชวงศ์สุพินดาอีกด้วย

เติบโตในสหราชอาณาจักรชีวิ ตพระอาจารย์สิริปันโนนั้นไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้มากนัก แต่ในวั ยเด็กท่านเติบโตในกรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร พร้อมกับพี่สาวทั้งสองและร่ำเรียนจนจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา

โดยภาษาที่พูดได้คล่องแ ค ล่ วเป็นพิเ ศ ษคือ ภาษาอังกฤษและอาจรวมถึงภาษาทมิ ฬ และ ไทย บวชตั้งแต่อายุ 18 ปี

นี่อาจเป็นความบังเ อิ ญ หรือถูกลิขิ ตมากแล้ว จุดเริ่มต้นการบวชของ พระอาจารย์สิริปันโนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเดินทาง

กลับมาเยี่ยมม ารด าที่ประเทศไทยในปี 2532 จากความตั้งใจเดิมที่จะลองบวชเป็นเวลา 2 สั ปด าห์ แต่เมื่อได้ไปวัดห น อ งป่ าพ ง

จ.อุบลราชธานี และได้ฟังเทศน์จากหลวงพ่อช า สุภัทโท ก็เกิดความเ ลื่ อ มใสในรสพระธรรม จากนั้นเป็นต้นมา

พระอาจารย์สิริปันโน จึงได้ตั ดข าดจากทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมอย่ างเต็มตัว ไม่คิดห ว นมาใช้ชีวิ ตอย่ าง ฆราวาสอีกเลย

ปัจจุบัน พระอาจารย์สิริปันโนจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำ จ.กาญจนบุรี อันเป็นสาขาของวัดป่านานาช าติ

 

Related posts